STEM2012@USA


โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สำรวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematics(STEM Education) ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 15 ตุลาคม 2555  State University of New York at Cortland ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา

ปัจจุบันองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (Science, Technology ,Engineering ,and Mathematics (STEM)) นับเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากการศึกษาและงานวิจัยพบว่าประเทศใดที่ประชากรมีระดับพื้นฐานความรู้ STEM อยู่ในระดับสูงก็อนุมานได้ว่าประเทศนั้นมีความได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นจึงส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ได้เร่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน STEM และกำหนดให้ STEM เป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังจะเห็นได้จากงานประชุมเชิงวิชาการและการประชุมสำคัญต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอน STEM เป็นอย่างมาก อาทิเช่น ในการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ( Thai-US roundtable) ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ได้กำหนดหัวข้อ Science Education in Schools as Feeder of College Science Engineering  Program เป็นหัวข้อหนึ่งในการประชุม และประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความสำคัญกับ STEM เป็นอย่างมาก National Science Teachers Association ได้จัดการประชุม STEM Forum & Expo ขึ้น

จากความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน STEM ดังกล่าว สถาบันวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับ State University of New York at Cortland  ผ่าน MOU ซึ่งได้ลงนามระหว่างสองหน่วยงานในปี พ.ศ. 2554 ในการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สำรวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology , Engineering ,and Mathematics (STEM learning) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู ทั้งก่อนและขณะประจำการสามารถกำหนด แนวทางในการพัฒนาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอน STEM อย่างถูกต้องและสามารถนำไป บูรณาการในการเรียนการสอนได้

สถาบันวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) ได้ดำเนินการโดยคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สำรวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM Education) ระหว่างวันที่  29 กันยายน – 15 ตุลาคม 2555 ณ State University of New York at Cortland ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา โดยมีผู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 คน ดังนี้

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการStem2012 ณ สหรัฐอเมริกา

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ WORD คลิกที่นี่

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการSTEM 2012 ณ สหรัฐอเมริกา

ปก คำนำ บทสรุปผู้บริหาร สารบัญ รายงานผล STEM2012

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: