inquiry


Banner PD inquiry

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของครูระดับประถมศึกษา (Development of Inquiry-based Learning for Elementary Science Teachers)

2.  หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยในภาคต้น ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้เปิดสอนรายวิชา 01159624  การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ (Science Teacher Professional Development) สำหรับนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งในรายวิชานี้คือ  เพื่อให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติในการออกแบบและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นิสิต มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้  การพัฒนาวิชาชีพครู ตลอดจนกลยุทธ์ในการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                           ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นนิสิตปริญญาเอกชั้นปีที่ 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ในชื่อโครงการ “การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของครูระดับประถมศึกษา”ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การใช้กรณีศึกษา (Case discussion) และการรวมกลุ่มกันเพื่อการศึกษา (Study group) โดยโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ให้สามารถจัด              การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะศึกษาศาสตร์ที่กล่าวไว้ว่า “คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพศึกษาศาสตร์ระดับนานาชาติ สามารถชี้นำสังคม” และสอดคล้องกับพันธกิจข้อที่ 3 ในการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม เพื่อพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อีกด้วย

3. วัตถุประสงค์

1)  เพื่อพัฒนาครูระดับประถมศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทาง วิทยาศาสตร์

2)  เพื่อเป็นการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคมในรูปแบบและช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและหลากหลาย ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

3)  เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงในการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ (Science Teacher Professional Development) ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1)  ครูวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับครูวิทยาศาสตร์

      2)  ได้แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาให้จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

      3)  ได้ข้อค้นพบจากการวิจัยซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา จะได้นำแนวทางการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ที่จะจัดขึ้นในบริบทของโรงเรียนไปใช้พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ อันส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นและบรรลุผลตามเป้าหมายในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของครูระดับประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2556 ณ ห้อง 3-502 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวลา

กำหนดการ

วันที่ 1  (27 กันยายน 2556)
07.30-08.00 น. ลงทะเบียน
08.00-08.30 น. พิธีเปิด
08.30-9.00 น. การตรวจสอบความรู้
09.00-10.30 น. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นธรรมชาติวิทยาศาสตร์
10.30-12.00 น. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-14.30 น. สืบเสาะด้วยแสง
14.30-16.30 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
วันที่ (28 กันยายน 2556)
09.00-10.30 น. การสะท้อนความคิดและฝึกปฏิบัติการสอน
10.30-12.00 น. เขียนแผนฯอย่างไรไม่ยุ่งยาก
12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-14.00 น. การสะท้อนคิดในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
14.00-16.30 น. การออกแบบกิจกรรมและการสะท้อนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการฝึกปฏิบัติการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี  ฝ่ายคำตา                     อาจารย์ที่ปรึกษา
  2. นางสาวศิริพรรณ     ศรัทธาผล                                       ประธานโครงการ
  3. นายเอกชัย            ไวยโสภี                                            กรรมการ
  4. นายนันทวุฒิ          นิยมวงษ์                                           กรรมการ
  5. นายกอบวิทย์         พิริยะวัฒน์                                        กรรมการ
  6. นางสาวพินิจนันท์     เนื่องจากอวน                                กรรมการและเลขานุการ

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชมภาพกิจกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 27-28 กันยายน 2556 ที่นี่ https://www.facebook.com/teacherkobwit/media_set?set=a.707078559320133.1073741869.100000539852258&type=1

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ คลิกที่นี่ เอกสารประกอบการอบรม Inquiry แก้ไข

ดาวนืโหลด Powerpoint ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ คลิกที่นี่

กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบความรู้

กิจกรรมที่ 2 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ 3 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ 4 สืบเสาะด้วยแสง

กิจกรรมที่ 5 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ 6 การสะท้อนความคิด และฝึกปฏิบัติการสอน

กิจกรรมที่ 7 เขียนแผนฯอย่างไรไม่ยุ่งยาก

แหล่งเรียนรู้และเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

โครงการครูไทย หัวใจสืบเสาะ www.inquiringmind.in.th

เว็บไซต์ของ ผศ.ดร.ชาตรี   ฝ่ายคำตา  https://sites.google.com/site/kuscienced

เว็บไซต์โครงการ  Inspiring Science http://www.inspiringscience.obec.go.th/th

ติดตาม Facebook Fanpage เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้ที่

Facebook Fanpage ของโครงการฯ  https://www.facebook.com/inquiry2013

Facebook Fanpage ของ Science Education มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://www.facebook.com/pages/Science-Education

Facebook Fanpage ของ โครงการ Inspiring Science https://www.facebook.com/InspiringScienceThailand

Slide2

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: