Inspiring Science


ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันวิทยาศาสตร์  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   ได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 (Inspiring Science) Package 1 และได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 (Inspiring Science) ให้กับศึกษานิเทศก์วิทยาศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์ทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยจะต้องนำไปขยายผลให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ อย่างน้อย เขตพื้นที่ละ 10 โรงเรียน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการขยายผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไปนั้น

เว็บบล็อกนี้ จัดทำขึ้นโดย ครูกอบวิทย์  พิริยะวัฒน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานโครงการ Inspiring Science  โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ Inspiring Science ในเบื้องต้น ก่อนที่เว็บไซต์ของโครงการ www.inspiringscience.obec.go.th จะเสร็จสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ของศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนในการนำไปขยายผลและเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันต่อไป

ที่ผ่านมาโครงการของเราได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรมาแล้ว 2 ครั้ง  เพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ ในโครงการ Inspiring science ดังนี้

วัตถุประสงค์ของ “Inspiring  Science”

1. เพื่อสร้างบุคลากรแกนนำที่มีศักยภาพ มีความรู้  สามารถพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน Inspiring   Science: a capacity building and curriculum development program to support the teaching and learning of M1-3 Science และเผยแพร่ความรู่ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

2. จัดทำสื่อการจัดการเรียนการสอน Inspiring   Science ซึ่งประกอบไปด้วย  powerpoint ประกอบการสอน ชุดกิจกรรม  แบบฝึกหัด เครื่องมือวัดและประเมินผล  ตลอดจนคู่มือครูที่แนะนำการใช้สื่อการสอนด้วยกลวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ในโมเดล 7 E

3. หลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน Inspiring science

4. ศึกษา วิจัย การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน Inspiring science

5. เผยแพร่สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน Inspiring Science บนอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาศาสตร์และเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ทางการศึกษาอื่นๆ

เป้าหมายของ “Inspiring  Science”

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรรวมทั้งสื่อการเรียนการสอน

2. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  เพื่อสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

3. การขยายผลทั่วประเทศผ่านทาง

 • เว็บไชต์  Inspiring Science
 • รายการโทรทัศน์ครู (Teachers TV )
 • การฝึกอบรมระดับภูมิภาค
 • การนิเทศติดตามระดับภูมิภาค
 • การสร้างเครือข่ายวิจัยเชิงปฏิบัติการในโรงเรียน
 • การสะท้อนผ่านเพื่อนร่วมงาน
 • coaching and mentoring

 ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ ด้วย Inspiring Science โดยครูกอบวิทย์

เริ่มต้นกับ inspiring science สบายๆ 7 step

เริ่มต้นกับ inspiring science สบายๆ 7 step

1 หน่วยการเรียนรู้ของ inspiring Science ประกอบด้วยอะไรบ้าง

จะนำ inspiring science ไปใช้ได้อย่างไร

บทบาทของครูผู้สอนแบบ inspiring science

 

ดาวน์โหลด powerpoint เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ inspiring science คลิ๊กที่นี่ Inspiring Science Train the Trainers

ตัวอย่างการจัดทำแผนผังวิเคราะห์ การจัดการเรียนรู้ บูรณาการ Inspiring science คลิ๊กที่นี่ แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

ตัวอย่างการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Inspiring science คลิ๊กที่นี่แผนการจัดการเรียนรู้ ว21101 ปี 2555 inspiring Science โดย ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

ตัวอย่างการจัดทำแฟ้มสะสมงานของนักเรียน โดย ครูกอบวิทย์  พิริยะวัฒน์ คลิ๊กที่นี่  แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

 สื่อคลิปวีดิโอออนไลน์ประกอบการเรียนการสอน Inspiring Science

หน่วยการเรียนรู้ น้ำอัดลมสยาม (Thai Soda)

ณ บริษัทผลิตน้ำอัดลมแห่งหนึ่ง

ทำไมถึงชอบดื่มน้ำอัดลม

การใส่เมนทอสลงในน้ำอัดลม

หน่วยการเรียนรู้ นิทรรศการเซลล์ (Cell Expo)

แนะนำพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

หน่วยการเรียนรู้ คนล่าฝน (Rain Maker)

องค์ประกอบของชั้นบรรยากาศ

 การทำฝนเทียม

Advertisements
 1. ฝากเรียนถามคณะดำเนินงานได้ไหมคะ อยากจะทราบว่าในการขยายผลสู่โรงเรียนที่กำหนดไว้ สพท. ละ ๑๐ โรง ๆ ละ ๒ คน รวม ๒๐ คน นั้น ถ้าจะชยายผลโดยเชิญครูมาอบรม จำนวน มากกว่า ๑๐ โรง ๆละคน (เช่น ๓๐ โรง ๆละคน รวม ๓๐ คน) จะได้หรือไม่ มีผลต่อการออกแบบการวิจัยที่คณะทำงานกำหนดไว้หรือไม่ เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด แต่สพท. ต้องการขยายผลถึงโรงเรียนหลาย ๆ โรง เท่าที่จะทำได้ ขอบคุณมากค่ะ

  • ด้วยงบประมาณที่ทางโครงการให้ไป ถ้า เขตไหน สามารถขยายผลได้มากกว่า 10 โรงเรียน เราก็จะยินดียิ่ง ไม่มีผลกระทบใด ๆ กับโครงการ นอกจากผลดี และขอขอบคุณมาก หากจะขยายผลได้มากกว่า 10 โรงเรียนครับผม

 2. พี่ จะโหลดโปรแกรมได้จากไหนครับ บวบ

  • โปรแกรมอะไรหรือครับพี่อั้ม ถ้าเป็น โปรแกรม Inspiring Science คำว่าโปรแกรมในที่นี้ไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับ เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการนำไปจัดการเรียนรู้ครับ

 3. ไม่ทราบว่าตอนนี้โปรแกรมที่สมบูรณ์เสร็จหรือยัง ครูแกนนำที่ไปอบรมร่วมกับศึกษานิเทศก์ จะสามารถขยายผลได้หรือยังคะ

 4. เนื้อหา ม.3 Inspiring Science

  คุณครูกอบวิทย์ค่ะตอนนี้มีเนื้อหา ม.3 หรือยังค่ะ

 5. ขอบคุณสำหรับข้อมูลและทุกไฟล์นะคะ กาฬสินธุ์ 1 จะดำเนินการเร็วๆ นี้
  ชอบมากๆๆ ค่ะ

 6. อบรมเสร็จแล้ว ให้ความหวังครูทั้ง 10 คนว่า จะนำไปสังเกตการสอนของครูกอบวิทย์ที่ ร.ร.นนทรีวิทยา ประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้ ขากลับจะพาแวะชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่คลองหก หรือที่ไหนดีดี ก็ขอให้ครูกอบวิทย์ช่วยตอบด้วย จาก สพป.นครราชสีมา เขต 2

  • เรียน ท่าน ศน.แขก เนื่องจากขณะนี้ผมได้ลาเรียนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเป็นระยะเวลาสามปี จึงไม่ได้เข้าไปทำการสอนที่โรงเรียนครับ แต่ก็ขอขอบคุณที่ให้เกียรตินะครับ ส่วนเรื่องสังเกตการสอนและมาทัศนศึกษาดีมากเลยครับ แต่เกรงว่าต้องลองสังเกตการสอนครูท่านอื่น ต้องขอโทษด้วยนะครับ

 7. อยากทราบว่าจะหาไฟล์ภาพยนตร์และ VDO ประกอบการอบรม Inspiring Science ได้จากที่ไหนคะ อยากให้นำมา upload ไว้ที่เวบไซต์ครูกอบวิทย์ หรือเวบโครงการก็ได้ค่ะ ถ้าขาดไฟล์ VDO การอบรมจะขาดรสชาติความน่าสนใจไปมาก ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

  • เดี๋ยวผมขอนำเรื่องที่อาจารย์เสนอมานี้ไปปรึกษากับ ดร.กานต์จุลี แล้วจะดำเนินการต่อไปครับ ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะจากอาจารย์สุมนต์ครับ

 8. ครูมาลี ทรงเกตุกุล

  เรียนครูกอบวิทย์
  ดิฉันได้รับมอบหมายจากครูศรัณยู ให้เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมการจัดการเรียนการสอน Inspiring Science ในหน่วยการเรียนเรื่อง Rain Maker ค่ะ เลยมีโอกาสได้มาศึกษาในเว็บของครูกอบวิทย์ ขอชื่นชมในผลงานค่ะ และขอแบ่งปันข้อมูลด้วยนะคะ
  ขอบคุณค่ะ
  ครูมาลี ทรงเกตุกุล

 9. จะสามารถ download บทเรียนอื่นๆ ได้จากไหนคะ

 10. จะดาวน์โหลด แบบรายงาน และแบบนิเทศติดตาม การดำเนินงาน Inspiring Science ได้จากไหน?????

 11. จุรีรัตน์ วังคะออม

  วันที่ 28-29 กรกฎาคม ไปรับการอบรมมาจาก สพม.38 จัดที่ รร.สวรรค์อนันต์วิทยา ได้รับเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ต่างมากมายเลยได้รับความรู้และสนุกสนานมากเลยค่ะ ..ขอบคุณมากๆๆสำหรับสิ่งดีดีค่ะ

 12. ขวัญใจ สังข์จันทร์

  ได้เข้ารับการอบรมที่ รร. สวรรค์อนันต์ โดยสพม. 38 สนุกสนานมากคะ เหมือนได้กลับไปเป็นเด็ก ๆ อีกครั้ง เป็นเทคนิคที่น่าสนใจ คะ จะใช้ปรับสอนในเนื้อหา ของชั้น ม. 2 ต่อไปคะ

 13. ได้เข้ารับการอบรมของเขต สพม.38 ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมาก สนุกมาก สามรถนำกลับไปใช้ในเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมและพื้นฐานวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสาระอื่น ตอนนี้ไปใช้กับนักเรียนทั้ง ม.1 และม.2 รวมทั้งขยายผลไปที่คุณครูสาระอื่น ๆ ด้วยค่ะ

 14. ครูเออบรมที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น

  สพป.หนองบัวลำภูเขต 1 ได้ขยายผล Inspriring science ให้คุณครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ม.1 จำนวน 35 โรงเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะ

 15. ขอแบ่งปันข้อมุลนะค่ครูกอบวิทย์เพื่อนำไปจัดการเรียนการสอนค่ะ
  ของคุณสำหรับข้อมุลและเนื้อหาสาระดีๆที่นำมาให้ค่ะ
  ครูธันวรัตน์

 16. มีเนื้อหาม.2บ้างไหมค่ะ

 17. ได้เข้าร่วมอบรมกับครูกอบวิทย์ที่ศุนย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จ.ตรัง ได้ศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บครูกอบวิทย์ คิดว่าจะนำไปทดลองใช้สอนดูกับนักเรียน ม.3 ดู และขอบคุณที่มีอะไรดีๆมาให้คุณครู…โดยเฉพาะดิฉัน

 18. ในปีต่อไปจะมีการอบรมวิทยากรแกนนำอีกหรือไม่ เกี่ยวกับเรื่องอะไร c]t Inspiring Science สำหรับ ,ม.๒,ม.๓ จะพร้อมใช้เมื่อไดคะ

 19. อยากทราบว่า ในปี ๕๖ สพฐ. จะทำโครงการนี้ต่อหรือไม่ จะมีการอบรมวิทยากรแกนนำเพิ่มเติมหรือไม่ และจะผลิตสื่อ +โปรแกรม เพิ่มเติมอีกกี่หน่วย เพื่อจะได้เสนอโครงการให้เเชื่อมโยงกันในระดับเขตพื้นที่

 20. อยากทราบว่า วงเเหวนเเห่งไฟ มีเส้นทางผ่านกี่ทวีป อะไรบ้าง

 21. นางอัจฉรา ผ่องกาย

  เวปของครูกอบวิทย์มีประโยชน์ต่อครูวิทย์มากๆจากครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมที่เคยได้รับความรู้จากครูกอบวิทย์นะคะ

 22. ศิริชัย ฟักขาว

  ทางเรา ได้เปิด เวป ชื่อว่า inspiring science สพป.อุทัยธานี เขต 1 (ลงในเฟตบุค)ไม่รู้ว่า ถูกต้องหรือไม่ ช่วยแนะนำว่า ควร ใส่กิจกรรม อะไร ได้บ้าง

 23. นางสาวซูไรดา เจะแม

  ดิฉัน เป็นครู จาก โรงเรียนนราสิกขาลัย จ. นราธิวาส เพิ่งได้รับ มอบหมายให้สอน ม.1 เป็นครั้งแรก โชคดีมาก ที่ ได้ รู้จัก เว็บไซต์ นี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะค่ะ ขออณุญาติ นำข้อมูลที่มี ไปปรับใช้ ในการเรียนการสอนนะค่ะ ขอบคุณอีกครั้งคะ

 24. ประพิศ งางาม

  ครูกอบวิทย์ช่วยแนะนำแหล่งภาพการ์ตูนสวยๆ ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 25. สพม.30 ชัยภูมิ จะดำเนินการขยายผล Inspiring Sci ปี 3 ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฏาคม 57 จำนวน 37 โรงเรียน ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: