ICT INNOVATION


 ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ได้จัดสรรทุนฝึกอบรมหลักสูตร ICT  Innovation  Training  Programme  for  Thai  Teachers ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 15 ทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาให้แก่ประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลเกาหลีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าเดินทางระหว่างประเทศทั้งหมด และได้ขอความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอชื่อข้าราชการครูระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และผู้กำหนดนโยบายด้านนวัตกรรมสื่อการสอน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 7 คน รับทุนฝึกอบรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 13 – 22 ธันวาคม 2553  ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี นั้น

ข้าพเจ้า นายกอบวิทย์   พิริยะวัฒน์  ตำแหน่งครู คศ. 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้รับการเสนอชื่อเป็นหนึ่งในข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับทุนฝึกอบรมดังกล่าวฯ โดยมีหนังสือแจ้งจาก สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามโดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553  อนุญาตให้เดินทางไปฝึกอบรมหลักสูตร ICT  Innovation  Training  Programe  for  Thai  Teachers ระหว่างวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 (รวมวันเดินทางไป-กลับ) ณ  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยไม่ผูกพัน กับงบประมาณราชการและไม่นับเป็น วันลา บัดนี้ ข้าพเจ้า นายกอบวิทย์  พิริยะวัฒน์  จึงขอรายงานผลการเข้าร่วมการอบรม ดังนี้

1. หน่วยงานที่จัด  กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการศึกษา สาธารณรัฐเกาหลี โดยความร่วมมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย

2. สถานที่จัดอบรม   กรุงโซล  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

      สถานที่พัก          โรงแรม Grand Ambassador                   

3. ระหว่างวันที่  วันที่ 12 – 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 (รวมวันเดินทางไป-กลับ) เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 12 วัน

4.  การเดินทาง   เดินทางโดยสายการบิน Korean Air  เที่ยวบินที่ KG561 ทั้งไปและกลับ

5.  ผู้เข้าร่วมการอบรม  จำนวน 15 คน

1. นายสมิต                           วิโรจน์วรรณ        หัวหน้ากลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. นายกษิตพัฒ                    ภูลังกา                   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.

3. นางสาวอำไพ                 รุ่งวิจารณ์              นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. นางสาวขชล                    รัตนกิจ                  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

5. นางสาวณัฐพร                หอมสุวรรณ         นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

6. นางสาววรุณรักษ์            สมหวัง                  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

7. นายนิพนธ์                       ฝ่ายบุญ                  ข้าราชการครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

8. ดร.สมปอง                       ทองงามดี              ข้าราชการครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

9. นางอัญชลีพร                  วิรัชกุล                   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

10.นางสาวดุจดาว              ทิพย์มาตย์            นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

11. นายสุมงคล                   ดีมาก                     ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านโนนสังข์ นครราชสีมา

12. นายไตรรงค์                  สาดแว                   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช

13. นายอารี                          มีนา                        ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านตูเวาะ  ปัตตานี

14. นายกมลพัฒน์              เอกศิริ                    ข้าราชการครู โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริย์ กรุงเทพฯ

15. นายกอบวิทย์                 พิริยะวัฒน์           ข้าราชการครู โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพฯ

 แนวทางการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับใช้ 

จากการที่ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของข้าราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร  ICT  Innovation  Training  Programe  for  Thai  Teachers ระหว่างวันที่ 13 -22 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาเรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับประเทศเกาหลี โดยเฉพาะในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน ซึ่งหลังจากที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการอบรมแล้วนั้น ได้วางแนวทางในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับใช้ ดังนี้

1. นำความรู้และประสบการณ์มาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ข้าพเจ้าปฏิบัติการสอนตามความพร้อมและบริบทของโรงเรียน   

– นำรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียนในประเทศเกาหลี มาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

– นำความรู้จากการอบรมเกี่ยวกับ Teaching and Learning Method in ICT และ ICT Applied  Teaching and Learning Methodology มาปรับใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการการใช้ ICT ในการเรียนการสอน

2.  นำความรู้และประสบการณ์มาจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาครู โรงเรียนนนทรีวิทยา โดยเสนอโครงการไปยังฝ่ายบริหาร เพื่อขอดำเนินการจัดอบรมด้านการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีให้กับนักเรียน ซึ่งขณะนี้อยู่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thinking School ในการฝึกอบรมและพัฒนาครูแกนนำ ของโรงเรียนนนทรีวิทยา และโรงเรียนใกล้เคียง

3.  นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ โดยเฉพาะในด้านนโยบายและการบริหารจัดการ   ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT เสนอโครงการเพื่อดำเนินงานร่วมกับสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ข้าพเจ้า ใคร่ขอเสนอแนวทางในการจัดอบรมขยายผลจากการอบรม ตามที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ Social media ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นโครงการของกลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ที่มีวัตถุประสงค์ในการนำ Web 2.0 ต่างๆ มาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับความรู้ใหม่ๆที่ได้รับการอบรมที่ประเทศเกาหลี จึงมีแนวคิดในการจัดทำคู่มือการใช้งาน และแนะนำให้ครูที่เข้าร่วมอบรมนำเครื่องมือออนไลน์ที่น่าสนใจและ เป็นประโยชน์ใปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตัวอย่างของเว็บไซต์ เช่น เช่น  igoogle , googledocs , springnote , Timetoast , picturestory , mindmister , facebook ,Twitter  ฯลฯ โดยข้าพเจ้าจะได้ติดต่อประสานงาน ดำเนินงานร่วมกัมทาง สทร. ต่อไป

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ ผอ.เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ท่านรอง ผอ.อัจฉรา จันทพลาบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน หัวหน้ากลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี และบุคลากรของ สทร. ทุกท่าน ที่ได้ให้โอกาสข้าพเจ้าในการไปศึกษาเรียนรู้ ฝึกอบรม ณ ประเทศเกาหลี ในครั้งนี้เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศไทย

ขอขอบคุณ ท่าน ผอ.เชิดศักดิ์  ศุภโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา  ท่าน รอง ผอ. สาคร กฤษดารัตน์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนนทรีวิทยา ที่ได้ให้โอกาสข้าพเจ้า ให้ไปราชการเพื่อฝึกอบรม ณ ประเทศเกาหลี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: