Category Archives: การสอนวิทยาศาสตร์

รับโล่รางวัลชมเชย ระดับประเทศการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้คุณธรรมนำการคิด

รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ การประกวดแผนการจัดเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมนำการคิด  จัดโดย สำนักพิมพ์แม็ค  ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ Read the rest of this entry

Advertisements

นำเสนอผลงานประกวดแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมนำการคิด

ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 ครูจากทั่วประเทศ นำเสนอผลงานในการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมนำการคิด จัดโดย     สำนักพิมพ์แม็ค ซึ่งได้นำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมนำการคิด หน่วยการเรียนรู้เรื่อง        สารละลาย รายวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551         ณ ศูนย์ฝึกอบรม TOT ถนนงามวงศ์วาน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 Read the rest of this entry

บันทึกเทปตัวอย่างการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาแบบสังเกตการสอนที่จะใช้ศึกษาพฤติกรรมของครูผู้สอนและนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของ สสวท.

ได้รับเชิญจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) บันทึกเทปตัวอย่างการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาแบบสังเกตการสอนที่จะใช้ศึกษาพฤติกรรมของครูผู้สอนและนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553

บทวีดีทัศน์ตัวอย่างการสอนเรื่อง_สารละลาย

ตัวอย่างที่1 Chalk and talk เรื่องสารละลาย

ตัวอย่างที่2 Guided inquiry เรื่องสมบัติการละลายของสาร

ตัวอย่างที่3 Open Inquiry เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการละลาย

มาเรียนรู้เรื่องซากดึกดำบรรพ์ (fossils)กันเถอะ !

        ฟอสซิล หรือ ซากดึกดำบรรพ์  คือ ซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ที่ฝังอยู่ในหิน หรือบางครั้งอาจฝังอยู่ในตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวเป็นหิน การเกิดซากดึกดำบรรพ์ส่วนมากจะมีปัจจัยสำคัญสองประการ คือโครงร่างส่วนที่เป็นของแข็งของสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการเก็บรักษาซากเหล่านั้น เมื่อสิ่งมีชีวิตล้มตายลง โครงร่างส่วนที่เป็นของแข็ง เช่น กระดูก ฟัน กะโหลก กิ่งก้าน ใบไม้ และเปลือกหอย เป็นต้น จะเหลืออยู่เป็นซาก ซากเหล่านี้จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นซากดึกดำบรรพ์ด้วยกระบวนการสองอย่าง คือ การตกตะกอนทับถมลงบนซากและการที่สารละลายของแร่ธาตุเข้าแทนที่ซากอย่างรวดเร็ว


       Read the rest of this entry

“Asynchronous Learning” มิติใหม่แห่งการศึกษาไทยไร้พรมแดน

คือ รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้สอน และผู้เรียนไม่จำเป็นต้องพบกันตามเวลาในตาราง ที่กำหนดไว้ (Synchronous Learning) แต่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลา โดยใช้เครื่องมือสื่อ สารต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา และสถานที่ ผู้เรียนสามารถเรียน ที่ไหน เวลาใดก็ได้ (Anywhere Anytime) เป็นการเรียนที่อาศัยวิธีการ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ในลักษณะที่ปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมช่วยเหลือกันระหว่าง ผู้เรียน โดยใช้แหล่ง ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ  ทั้งใกล้และไกล ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า หรือเข้าถึงข้อมูลความรู้เหล่านั้น จากที่ไหน และเวลาใดก็ได้ ตามความต้องการและความสะดวกของผู้เรียนเอง  ซึ่ง Asynchronous Learning เป็นการใช้การสื่อสารระยะไกล (Telecommunication) เพื่อช่วยให้การเรียนรู้มีลักษณะใกล้เคียงกับการเรียนในระบบห้องเรียนหรือการเรียนการสอนที่ผู้สอนกับผู้เรียนได้พบหน้ากัน (Face – to – Face Instruction) Read the rest of this entry

%d bloggers like this: