กว่าเวลา ๑๐ ปี… ที่ศิษย์มี “ผอ.สุภาวดี” ในดวงใจ

หนึ่งสตรีที่เก่งกล้ามากสามารถ        ผู้เปรื่องปราชญ์ในด้านการศึกษา

หนึ่งคุณครูผู้มีจิตวิญญา                                    สั่งสอนศิษย์ด้วยศรัทธาในความดี

หนึ่งผู้นำผู้เลิศล้ำบริหาร                                    ทั้งครองคน ครองงาน ครองตนนี้

หนึ่งมารดาของลูกศิษย์แสนมากมี                  ผู้อุทิศมอบชีวีเพื่อทุกคน

หนึ่งเดียวนี้ “ผอ.สุภาวดี  วงษ์สกุล”     ผู้เกื้อหนุนสร้างสรรค์งานจนเกิดผล

พัฒนาสถานศึกษาสู่สากล                                 ผู้ครองตนเป็นแบบอย่างที่แสนดี

หากจะกล่าวถึงพระคุณของท่านนั้น                 เกินรำพันจะบรรยายในที่นี้

เพราะผลงานที่สร้างไว้นั้นมากมี                       จะขอกล่าวจากฤดีดังนี้เอย….

กว่าที่ชีวิตของข้าพเจ้าจะเดินทางก้าวมาถึงวันนี้ มีบุคคลหลายท่านที่เป็นผู้มีพระคุณ ซึ่งคอยส่งเสริม  สนับสนุน ให้โอกาสและเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าพเจ้า ท่านหนึ่งที่ข้าพเจ้ารัก เคารพและยังรำลึกถึงท่านอยู่เสมอ คือ ท่าน ผอ.สุภาวดี  วงษ์สกุล ซึ่งข้าพเจ้าได้มีโอกาสรู้จักกับท่าน เมื่อปี พ.ศ. 2545 ขณะนั้นข้าพเจ้าเป็นนักเรียน ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต ตลอดระยะเวลาที่ท่าน ผอ.สุภาวดี ได้ก้าวมาเป็นผู้อำนวยการ ภายใต้การบริหารงานของท่าน ทำให้โรงเรียนสายปัญญารังสิต เจริญก้าวหน้าและมีชื่อเสียงขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาไม่นานนัก ซึ่งชาวสายปัญญารังสิตทุกคน ต่างรับรู้ และภาคภูมิใจยิ่งนัก

ในช่วงนั้นข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นตัวแทนของนักเรียนเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานของโรงเรียนสายปัญญารังสิต ท่าน ผอ.สุภาวดี เป็นผู้ที่คอยส่งเสริม  สนับสนุนในทุกๆเรื่อง ซึ่งข้าพเจ้ารับรู้ได้ถึงความปรารถนาดีที่ท่านมอบให้  นอกจากนี้ถึงแม้ว่าบทบาทของท่านจะเป็น ผอ. ไม่ได้สอนข้าพเจ้าหรือนักเรียนคนอื่นๆโดยตรง แต่ท่านก็เป็นครูที่คอยดูแล อบรมสั่งสอน ให้ลูกศิษย์ทุกคนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข  ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของครูอาจารย์  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน แม้กระทั่งผู้บริหารด้วยกัน ท่านบริหารงานอย่างเข้าถึงทุกๆคน หรืออาจกล่าวได้ว่า ท่าน ผอ.สุภาวดี คือ “ผู้บริหารในดวงใจ”  สิ่งนี้เองที่ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความรักและศรัทธาในท่าน ผอ.สุภาวดี เป็นอย่างมาก ท่านสร้างแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าอยากประกอบวิชาชีพครู เพื่อสานต่ออุดมการณ์เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยมีท่าน ผอ.สุภาวดี เป็นแบบอย่างของครูที่ดี

จวบจนวันที่ข้าพเจ้าใกล้จะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ท่าน ผอ.สุภาวดี ได้ให้เกียรติเขียนข้อความในตอนหนึ่งให้กับข้าพเจ้า ซึ่งคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีถึงตอนนี้ เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้เปิดบันทึกนี้อีกครั้ง

ด้วยความรัก เคารพ และคิดถึงท่าน ผอ.สุภาวดี ข้าพเจ้าจึงได้ถ่ายทอดเรื่องราวและความรู้สึกผ่านบทกลอนถึงท่าน ดังนี้

เปิดบันทึกนึกความหลังยังได้พบ     ผอ.สุภาวดีที่เคารพของศิษย์นั้น
แม้เวลาล่วงเลยมานานวัน                กว่าสิบปีที่ท่านได้เขียนมา
ณ วันนั้นผมเป็นศิษย์ ส.ป.ร.            ท่านก็เป็นผอ. ผู้เก่งกล้า
ท่านได้เขียนข้อความนี้เมื่อนานมา        ศิษย์ตรึงตรามีคุณค่าประจักษ์ใจ
ทุกข้อความที่ท่านกล่าวแสนซาบซึ้ง   จนมาถึงในวันนี้ศิษย์เติบใหญ่
เป็นครูดีมีชีวีที่ก้าวไกล                       จริงดังที่ท่านเขียนไว้มิคลาดครา
ผมกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ศิษย์คนนี้    รัก ผอ.สุภาวดี เป็นหนักหนา
ขอบพระคุณที่ท่านนั้นเมตตา            มอบกลอนนี้แทนวาจาของศิษย์เอย

จากวันนั้นถึงวันนี้ เป็นระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความรักและเคารพที่ข้าพเจ้ามีต่อท่าน ผอ.สุภาวดี มิเคยเปลี่ยนแปลง ณ ตอนนี้ ข้าพเจ้าก็ได้เป็น “ข้าราชการครู” สมดั่งที่มุ่งมั่นและตั้งใจไว้ โดยยังคงมีท่าน ผอ.สุภาวดี เป็นเป็นอย่างในการเป็นครูที่ดี เป็นข้าราชการที่ดี และจะเป็นผู้บริหารที่ดีเหมือนท่านในอนาคต  จากอุดมการณ์ในความเป็นครูที่ข้าพเจ้าได้รับจากท่าน ผอ.สุภาวดี ทำให้ข้าพเจ้าเป็นครูผู้มีอุดมการณ์ ดำเนินรอยตามท่านมิคลาดครา ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลต่างๆ ที่เชิดชูเกียรติแห่งวิชาชีพครูมากมาย  ซึ่งข้าพเจ้ายังจดจำไว้เสมอมาและไม่เคยลืมเลือนไปจากใจ

เมื่อไม่นานมานี้ ข้าพเจ้าได้มีโอกาสพบท่าน ผอ.สุภาวดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสดีที่ข้าพเจ้าได้พบกับท่านอีกครั้ง แม้ตอนนี้ข้าพเจ้าจะเป็นครูแล้ว แต่ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อท่าน ผอ.สุภาวดี ยังคงมิเปลี่ยนแปลง ยังรู้สึกว่าข้าพเจ้ายังคงเป็นศิษย์ของท่าน ผอ.สุภาวดี คนเดิม และดีใจมากที่ท่านยังจำลูกศิษย์คนนี้ได้

แม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงไร ท่าน ผอ.สุภาวดี ยังคงเป็น “ครูในดวงใจ” และ “ผู้บริหารในดวงใจ”ของข้าพเจ้ามิเสื่อมคลาย  ข้าพเจ้ารัก  เคารพและศรัทธาท่านเป็นอย่างยิ่ง และยังคงลำรึกถึงพระคุณและสื่งดีดีที่ท่านได้สร้างสรรค์ไว้อยู่เสมอ จนอาจกล่าวได้ว่า “ท่าน ผอ.สุภาวดี คือหนึ่งบุคคลสำคัญ ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหลายของข้าพเจ้าในวันนี้” ยิ่งข้าพเจ้าได้เห็นการทำงานของท่าน ผอ.สุภาวดี ในปัจจุบันที่บริหารโรงเรียนต่างๆที่ผ่านมาไปสู่ความสำเร็จ ทั้งในการพัฒนานักเรียน  พัฒนาสถานศึกษา และพัฒนาครูอาจารย์ ยิ่งได้เห็นถึงอุดมการณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่ข้าพเจ้าจะขอเป้นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมอุดมการณ์กับท่านต่อไป

ที่ข้าพเจ้ากล่าวมานี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าถ่ายทอดมาจากใจ ที่มีต่อท่าน ผอ.สุภาวดี  วงษ์สกุล  แม้ข้าพเจ้าจะเป็นเพียงตัวแทนของลูกศิษย์คนหนึ่ง ที่ได้มีโอกาสได้กล่าวถึงท่าน แต่ยังคงมีลูกศิษย์ ตลอดจนผู้ที่เคยร่วมงานกับท่าน ผอ.สุภาวดี อีกมากมายที่อยากจะกล่าวถึงท่านแต่ไม่มีโอกาส ซึ่งข้าพเจ้ากล่าวได้เลยว่า ทุกๆคนก็ล้วนมีความรู้สึกต่อท่าน ผอ. สุภาวดี เหมือนกับที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมานี้

ข้าพเจ้า นายกอบวิทย์  พิริยะวัฒน์ ขอกราบขอบพระคุณท่าน ผอ.สุภาวดี  วงษ์สกุล ไว้ ณ โอกาสนี้ และจะขอเป็นลูกศิษย์ที่ดำเนินรอยตามอุดมการณ์ของท่านตลอดไป

กอบวิทย์    พิริยะวัฒน์

Advertisements

Posted on กรกฎาคม 22, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: