กิจกรรมอบรมโครงการก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media

สพฐ.คิดไกล ขับเคลื่อนการศึกษาไทยด้วย Social Mediaเมื่อโลกไร้พรมแดน ด้วยการติดต่อสื่อสารด้วยอินเตอร์เน็ต
เมื่อสังคมเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ด้วย Social Networking
เมื่อความรู้ใหม่เกิดขึ้นทุกๆวินาทีบนโลกใบนี้
เมื่อการศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่แต่ภายในห้องเรียน
เมื่อมนุษย์ใช้ ICT เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
เมื่อลูกหลานของเราก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21…ถึงเวลาหรือยัง ที่เราในฐานะ “ครู” ต้องก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษา!!
 
 
UploadImage
 
               เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) กล่าวว่า ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) ได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของเรา มีการนำเอา ICT มาใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในวงการธุรกิจ และการศึกษา ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไป จนบางครั้งคนในสังคมติดตามแทบไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง               ในการจัดการศึกษาของไทย ก็เช่นกัน ต้องมีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี เพื่อให้พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมแห่งปัญญา และโลกแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ดังนั้น แนวคิดในการนำกระบวนการเรียนรู้ผ่านการสื่อสาร ออนไลน์ด้วยรูปแบบต่างๆ จึงเกิดขึ้น ด้วยการนำเอาแนวคิด Social Media มาประยุกต์ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบต่างๆ เช่น การสื่อสารองค์ความรู้ เนื้อหาสาระวิชาการ บทความ วีดิโอ รูปภาพ และ เสียง ส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังผู้เรียน ซึ่งนับว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ ของการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ทำให้เกิดการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ ที่ไม่จำกัดเฉพาะในชั้นเรียน โดยที่ทั้งครูและนักเรียน สามารถแชร์เนื้อหา องค์ความรู้ ข้อมูล ภาพ และเสียง ผ่านเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ เกิดเป็นสื่อสังคมระหว่างครูกับนักเรียน ที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันพร้อมๆกัน เกิดการเรียนรู้แบบ Realtime               ในปี2553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) ได้จัดการอบรมส่งเสริมให้ครูใช้ Social Media ในการจัดการเรียนการรู้ โดยจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ พ้อมกับฝึกปฎิบัติในการใช้เครื่องมือที่มีในสื่อสังคมออนไลน์ ให้แก่ครูทั่วประเทศ โดย สทร.ได้เปิดให้ครูที่สนใจสมัครเข้าอบรม แล้วคัดเลือก เหลือจำนวน 200 คน ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม พบว่าครูสามารถสร้างผลงาน ที่เกิดจากการใช้เครื่องมือ ออนไลน์ขยายเป็นเครือข่ายใน Social Media และนำไปประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างหลากหลาย ทำให้เกิดเป็นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างครูกับครู ครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน              Social Media สามารถตอบโจทย์ให้แก่ผู้บริหาร และนักการศึกษา ที่ต้องการแก้ปัญหาในชั้นเรียนด้านต่างๆ เช่น การไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียน การคิดวิเคราะห์ การสืบค้น การค้นหาองค์ความรู้ การปฎิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ฯลฯ จึงนับว่า เป็น “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media”

             สำหรับปี 2554 นี้ สทร.จัดการอบรมส่งเสริมให้ครูใช้ Social Media ในการจัดการเรียนการรู้ ให้ครูอีก 200 คน ในวันที่ 20 -24 มิถุนายน 2554 ที่โรงแรม Maxx ถ.พระราม9 กรุงเทพฯ ให้ครูสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์ต่างๆเป็น เช่น WordPress(บล็อก) Facebook(เครื่องมือติดต่อสื่อสารอย่างทันทีและรวดเร็ว Twitter(microblog) Picasa (การแชร์ภาพ) Youtube(แชร์วิดีโอ)
Slideshare(สไลด์แชร์) ซึ่งครูจะนำวิธีการเหล่านี้ไปปรับประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้ จัดทำบล็อก ทำสไลด์ ทำวิดีโอคลิป เป็นต้น

             สิ่งที่ สทร. คาดหวังจากครูที่มาอบรม คือครูต้องนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นำพานักเรียนเข้าสู่องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ด้วยการนำเสนอเนื้อหาผ่านบล็อก ของครูที่สร้างจากเว็บไซด์ WordPress.com และเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ Facebook Twitter (microblog) Picasa และYoutube ที่สำคัญครูต้องสามารถสร้างรูปแบบการสอนผ่านบล็อก จัดกิจกรรมให้นักเรียน เรียนผ่านออนไลน์ได้ ดังนั้นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับครูก็คือ จะนำเครื่องมือ Social Media ต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรด้วยวิธีการของตัวเอง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามวิชาที่สอน บริบทของโรงเรียน และความสามารถของครูแต่ละท่าน

              มาชมภาพบรรยากาศกันครับ…
 

UploadImageUploadImage
UploadImageUploadImage
                                             ทีมงานของโครงการก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media
UploadImage

คลิปข่าวประชาสัมพันธ์

Social Media จึงนับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีดีของสพฐ.ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาครู ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของครูในการจัดการเรียนรู้ ในยุคปฏิรูปการศึกษาและก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรธที่ 21 ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ต่อไป

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้เลยค่า คลิก >>  http://www.thaismedu.com/

Advertisements

Posted on มิถุนายน 22, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 2 ความเห็น.

  1. ท่านรองเลขาฯ และทีมวิทยากรน่ารักกันทุกคนเลยค่ะ

  2. ด.ญ. รัตนา แซ่คู่

    1.นำไปใช้ในกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การกำจัดขยะมูลฝอย ของเสียจากโรงงานและในบางครั้ง ยัง สามารถสร้างสารอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อของเสียเหล่านั้น
    2. เทคโนโลยีชีวภาพกับพลังงาน ได้แก่ การผลิตพลังงานในรูปของ แอลกอฮอล์เชื้อเพลิง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: