วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้น ม.1

เค้าโครงการสอน (Crouse Syllabus)

รหัสวิชา ว21203  รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวน 1.0  หน่วยกิต เวลาเรียน 40 ชั่วโมงตลอดภาคเรียน  2 คาบต่อสัปดาห์  20 สัปดาห์ต่อภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553 

ผู้สอน  ครูกอบวิทย์    พิริยะวัฒน์      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  อาคาร 3 ห้อง 331

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ความหมายและประเภทของสิ่งแวดล้อม  องค์ประกอบทางชีวภาพและองค์ประกอบทางกายภาพของระบบนิเวศในท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ภายในระบบนิเวศ   เขียนแผนภาพแสดงการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกันในรูปแบบต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างการหมุนเวียนสารต่างๆ กับผู้ผลิต ผู้บริโภคและย่อยสลายอินทรียสาร  ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นและผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีผลมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม  สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ                 ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้

1.   อธิบายความหมายของสิ่งแวดล้อม และจัดจำแนกประเภทของสิ่งแวดล้อมออกเป็นสิ่งแวดล้อมทาง

      กายภาพและทางชีวภาพ

2.   สำรวจและอธิบายองค์ประกอบทางชีวภาพและองค์ประกอบทางกายภาพของระบบนิเวศในท้องถิ่น

3.   อธิบายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ภายในระบบนิเวศ

4.   วิเคราะห์และสรุปแผนภาพแสดงการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศท้องถิ่น

5.   อธิบายและยกตัวอย่างความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกันในรูปแบบต่างๆ

6.   อธิบายและสำรวจตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการหมุนเวียนสารต่างๆ กับผู้ผลิต ผู้บริโภคและ

      ย่อยสลายอินทรียสาร

7.   สำรวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น และอภิปรายผลของความ

      หลากหลายทางชีวภาพที่มีผลมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม

8.   สำรวจ วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติในท้องถิ่น

      เสนอแนะแนวคิดในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

9.  วางแผนและลงมือปฏิบัติในการดูแลรักษา แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดย

     ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน Blog ครั้งที่ 1

1. ให้นักเรียนแนะนำตนเอง โดยบอกชื่อ   ชื่อเล่น ชั้น  เลขที่  อายุ  และคติประจำใจ ลงในช่อง Comment ของ Blog นี้ พร้อมทั้งให้ความหมายของคำว่า “สิ่งแวดล้อม” ตามความเข้าใจของนักเรียน

2. ให้นักเรียนสมัครใช้งาน E-mail ของ Google และสมัครเข้าใช้งาน Facebook  โดย Add ชื่อ “Kobwit  Piriyawat” เป็นเพื่อน  จากนั้นให้นักเรียนรายงานตัว บนกระดานข้อความของครูใน Facebook

3. ให้นักเรียนดาวน์โหลดใบงาน โดยคลิกที่นี่  ใบงานการจัดการเรียนการสอนผ่าน Blog เรื่องวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   จากนั้นให้ตอบคำถามจากการสืบค้นข้อมูลใน internet พร้อมบอกแหล่งที่มา  โดยพิมพ์ข้อความลงในใบงาน แล้ว Save ไฟล์เป็นชื่อนักเรียนเป็นภาษาไทย ตามด้วยห้อง และเลขที่ ยกตัวอย่างเช่น  ไอลดาห้อง12เลขที่25  แล้วส่งแนบไฟล์มากับอีเมลของนักเรียน ส่งมาที่ อีเมล teacherkobwit@gmail.com ของครูกอบวิทย์

Advertisements

Posted on มกราคม 10, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 69 ความเห็น.

 1. ด.ญ.พรนภา ตีรถะวรวรรณ

  สวัสดีค่ะ หนูชื่อ ด.ญ.พรนภา ตีรถะวรวรรณ เลขที 19 ชั้น ม.1/12 ชื่อเล่น มายด์ อายุ 13 ปี คติประจำใจของหนูคือ ทำทุกวันให้ดีที่สุด ความหมายของสิ่งแวดล้อมที่หนูเข้าใจคือ สิ่งต่างที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต

 2. ด.ญ.อัจฉรา มาสวัสดิ์

  สวัสดีค่ะ คุณครู กอบวิทย์
  หนู ชื่อ ด.ญ.อัจฉรา มาสวัสดิ์ ชั้น ม.1/12 เลขที่ 23
  ชื่อเล่น สนุ๊ก
  อายุ 13 ปี ^_^
  คติประจำใจ ดีชั่วอยูที่ตัวทำ สูงต่ำอยูที่ทำตัว TwT
  สิ่งแวดล้อม คือ สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีก็คือ “สิ่งแวดล้อม”
  บ๊าย บาย

 3. ธนกฤต วิทยาขาว

  สวัสดีครับครูกอบวิทย์

  ผม ด.ช.ธนกฤต วิทยาขาว

  คติประจำตัวคือ ทำอะไรให้ถึงที่สุด

  สิ่งแวดล้อมคือ สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต

 4. ด.ช.ณัฐวัฒน์ ซื่อตรง

  สวัสดีครับ ผมชื่อด.ช.ณัฐวัฒน์ ซื่อตรง ชื่อเล่นเฟิรส์
  เลขที่3 ม.1/12คติประจำใจคือ ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว สิ่งแวดล้อม คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา

 5. ด.ญ.ชญานิศ ทองเนื้อนวล

  สวัสดีค่ะ ครูกอบวิทย์
  หนูชื่อ ด.ญ ชญานิศ ทองเนื้อนวล อายุ12 ปีค่ะ อยูชั้น ม.1/12ค่ะ เลขที่ 14 ค่ะ คติประจำใจของหนูคือ ทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
  สิ่งแวดล้อมที่ฉันเข้าใจ คือ สิ่งที่มีชีวิตอยู่รอบๆตัวเรา ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งธรรมชาติสร้างขึ้น และมนุษย์สร้างขึ้น

 6. ณัฐกานต์ สวัสดิศรี

  สวัสดีครับ ครูบวบ…. ผม ด.ช.ณัฐกานต์ สวัสดิศรี เลขที่ 11 ม.1/12ครับ

 7. ด.ญ.ศิริพัฒน์ พันระแหง

  สวัสดีค่ะ หนูชื่อด.ญ.ศิริพัฒน์ พันระแหง ม.1/12
  เลขที่ 20
  ชื่อเล่น แอม
  อายุ 12 ปี
  คติประจำใจ อย่าหวังนำบ่อหน้า
  สิ่งแวดล้อมคือ สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม
  ขอบคุณขร่

 8. ด.ญ.ธิติมา นนทวารี

  สวัดดีคะหนูชื่อด.ญ.ธิติมา นนทวารี ชื่อเล่น มายด์ ชั้นม.1/12 เลขที่ 16 อายุ 14ปี คติประจำใจ ไม่มีใครรู้อดีต ไม่มีใครรู้อนาคต นอกจากตัวของเรา ความหมายของสิ่งแวดล้อม สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต

 9. ด.ญ. ปัทมา จุลศรี

  สวัสดีค่ะ หนูชื่อ ด.ญ. ปัทมา จุลศรี ชื่อเล่น ฝ้าย ม.1/12 อายุ 13 ปี คติประจำใจ มีวิชา เหมือนมีทรัพย์ อยู่นับแสน สิ่งแวดล้อมที่ฉันเข้าใจ คือ เป็นสิ่งต่างๆ ที่อยูรอบๆ ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็น สิ่งมีชีวิต หรือ สิ่งไม่มีชีวิต ก็ตาม

 10. เสกสรรค์ ชุติกุลวรวิทย์

  สวัสดีครับ ผม ด.ช.เสกสรรค์ ชุติกุลวรวิทย์ ม.1/12 เลขที่ 10 เป็นไงบ้างครับสบายดีหรือเปล่าครับ ส่วนผมสบายดีครับ ไม่ต้องเป็นห่วง

 11. ด.ญ.ศิริรัตน์ สุขผล

  สวัสดีค่ะหนูชื่อด.ญ.ศิริรัตน์ สุขผล ชื่อเล่น เบล ม.1/12 คติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุด สิ่งแวดล้อมคือ สิ่งที่อยู่รอบตัวเราและมีความสำคัญกับทุกชีวิต

 12. วรัญญุ ทองรัตน์

  สวัดดีฮ้าฟ…
  ผมด.ช.วรัญญู ทองรัตน์ ม.1/12 เลขที่5

  อายุ12 -13ปี

  ชื่อเล่นชื่อปูนปั้น

  คติประจำใจผมไม่มีฮ้าฟอยู่ไปเรื่อยๆ

  สิ่งแวดล้อมในความคิดของผมคือ
  สิ่งที่รวมสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตอยู่รวมกัน

  ลาก่อน……

 13. ด.ช.ศิษฏ์ สุริยวัฒน์

  สวัสดีคับผมด.ช.ศิษฏ์สุริยวัฒน์ ม.1/12 เลขที่7
  คติคือตัวดำใจไม่ดำ

 14. ณัฐภัทร์ พิทักษ์วงศ์

  มาเเล้วครับ สวัสดีครับครูบวบ ผม ด.ช.ณัฐภัทร์ พิทักษ์วงศ์ ม1/12 ชื่อเล่น บอส / โบท(มี2ชื่อ ครับ) คติประจำใจ(…) จะไม่เหลวไหล จบเเล้ว ไปละครับ….(ฟิ้ว..)

 15. ด.ญ.กชกร เชษฐาพรรณรังสี

  ่ ข่าวที่เลือก เรื่อง “ฉลามวาฬ” รายวันโชว์ใกล้ฝั่ง
  -สาเหตุของปัญหาคือ เชื่อว่าปลาฉลามวาฬตามเข้ากินแพลงตอนในเขตน้ำตื้น
  -ปัญหาส่งผลกระทบ ดังนี้ เมื่อปลาฉลามวาฬเข้ามาใกล้ฝั่งจึงทำให้ชาวประมงไท่ได่ประกอบอาชีพเป็นช่วงเวลาหนึ่ง
  -แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ช่วยกันขยายพันธุ์แพลงตอนเพื่ให้เป็นอาหารกับปลาฉลามวาฬ

 16. ด.ญ.กชกร เชษฐาพรรณรังสี

  สวัสดีค่ะ หนูชื่อ ด.ญ.กชกร เชษฐาพรรณรังสีค่ะ ชื่อเล่นชื่อแจงค่ะ อยู่ชั้นม.1/11 เลขที่ 19 คติประจำใจ ฝันให้ไกลไปให้ถึง
  สิ่งแวดล้อมในความคิดของดิฉันหมายถึง สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ล้วนแล้วแต่มีชีวิตและไม่มีชีวิตค่ะ

 17. กมลกร พุกกะมาน

  สวัสดีค่ะ หนูชื่อ ด.ญ.กมลกร พุกกะมาน ชื่อเล่น อุ๊ย
  อยู่ชั้น ม.1/12 เลขที่12 คติประจำใจ ความพยามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
  ♥สิ่งเเวดล้อมในความคิดของดิชั้น♥ หมายถึง สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา มีทั้งสิ่งมีชีวิตสร้างขึ้น เเละ ธรรมชาติสร้างขึ้นค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: