วิชาทฤษฎีความรู้ (TOK)


การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีความรู้ (TOK : Theory of Knowledge)

เป็นสาระการเรียนรู้สำคัญที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)  ของผู้เรียนและเป็นสาระการเรียนรู้ที่มีเป้าหมาย (Goal) เพื่อช่วยผู้เรียนให้สามารถเข้าใจสถานการณ์/บริบทในสังคม และใช้ความรู้ที่ตนได้เรียนรู้มาศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์/สถานการณ์/บริบท สามารถจำแนกระหว่างการให้เหตุผลดี เหมาะสม และเหตุผลที่ไม่ดี ไม่เหมาะสม (Good and poor reasoning) สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผล ความอคติ/ความลำเอียง/เกี่ยวกับอุบัติการณ์ของ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (to spot international or accidental bias) และสามารถระบุความไม่สมเหตุสมผล (inconsistencies) ของสถานการณ์/สภาพการณ์ต่าง ๆ

วิดีทัศน์นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้วิ­ทยาศาสตร์บูรณาการสาระทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge:TOK) ในบริบทของโรงเรียนนนทรีวิทยา ซึ่งผมได้ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบการเรียนรู้ พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน และจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับโรงเ­รียนมาตรฐานสากล ที่มีการจัดการเรียนรู้สาระทฤษฎีความรู้ต่­อไป

ทั้งนี้ผมได้นำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ Worldclass Standard School และการจัดการเรียนรู้วืชาทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) มาให้ดาวน์โหลดกันครับ ซึ่งมีรายละเอียดที่ดีมากๆ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนอย่างแน่นอน ลองดาวน์โหลดไปศึกษากันดูนะครับ

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางการจัดการเรียนรู้ wcs คลิกได้เลยครับ !

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ตัวอย่างรายวิชา TOK คลิกได้เลยครับ !

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ทฤษฎีความรู้ คลิกได้เลยครับ !

นอกจากนี้ ในฐานะที่ผมได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนสาระทฤษฏีความรู้ โดยบูรณาการเป็นหน่วยการเรียนรู้หนึ่งในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จึงได้จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนสาระทฤษฏีความรู้ขึ้น ลองดูเป็นแนวทางได้นะครับ (ดูภาพขนาดใหญ่ Click ที่ปุ่ม Full)

ซึ่งได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีการบูรณาการสาระทฤษฎีความรู้ เข้ากับมาตรฐานการเรียนรุู้ที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีการจัดเป็นหน่วนการเรียนรู้หนึ่งในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ .2551 ด้วย ลองดูเป็นแนวทางได้นะครับ

ส่วนในการเขียนรายงานผลการศึกษาทฤษฎีความรู้นั้น คงไม่มีแบบอย่างที่แน่นอน ส่วนผมเองให้นักเรียนเขียนบทความสั้นๆ ในเอกสารที่จัดทำขึ้น แต่จะขอนำเสนออีกรูปแบบหนึ่งในลักษณะของการวิจัย ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นะครับ ลองดาวน์โหลดไปดูได้ครับ

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ  ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการศึกษาทฤษฏีความรู้ คลิกได้เลยครับ !

ในช่วงนี้มีการจัดงาน Towards World-Class Education เป็นการนำเสนอผลงานและการแข่งขันต่างๆ ของโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล ท่านใดสนใจลองดาวน์โหลด รายละเอียดไปศึกษาดูได้ครับ

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ  การประกวดของโรงเรียนมาตรฐานสากล คลิกได้เลยครับ !

ถ้าใครดาวน์โหลดแล้วรบกวนช่วย Comment ไว้ด้วยนะครับ   ขอบคุณครับ

ขอบข่ายเนื้อหาการเรียนการสอน

TOK (Theory of knowledge) เป็นสาระการเรียนรู้ที่ว่าด้วยเรื่องประเด็นความรู้ต่าง ๆ (Knowledge Issues) องค์ความรู้ (Body of Knowledge) และทฤษฎีความรู้ (Theory of knowledge) ของสาระการเรียนรู้พื้นฐานทั้งหมด (Interdisciplinary) ในเชิงบูรณการ ในเชิงปฏิบัติ ครูและผู้เรียนจะต้องร่วมกันกำหนดเนื้อหา โดยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น การระดมสมอง การใช้แบบสอบถาม เกี่ยวกับประเด็นร้อนของสังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน  สภาพปัจจุบันและปัญหาที่ผู้เรียนหรือสังคมกำลังเผชิญหรือหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ เป็นต้น จากนั้นครูและผู้เรียนรวบรวมรายชื่อหัวข้อเรื่อง (Topic) อย่างเป็นระบบ โดยจัดเป็นเอกสารลักษณะรูปเล่ม (Directory)

วิธีการจัดการเรียนการสอน

ครูใช้รูปแบบการสอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สนทนาโต้ตอบ (Discuss) และอภิปรายซักถาม (Debate) โดยไม่มีการตัดสินถูก (Right) หรือผิด(Wrong) ในข้อคิดเห็น แต่ครูผู้สอนจะต้องมุ่งพัฒนาส่งเสริม/ฝึกฝนวิธีการให้ความคิดบนพื้นฐานของความรู้และทฤษฎีความรู้ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลขัดแย้งหรือเห็นด้วยอย่างมีคุณภาพ (Quality of justification and a balance approach to the knowledge claim in question) ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถและมีทักษะในการนำเสนอ แนวคิด/องค์ความรู้ โดยบอกประเด็นสำคัญ 3 ประเด็นเกี่ยวกับหัวข้อ (Topic) ที่ตนเองเลือก ได้แก่

1. สามารถบอกช่องทางการรับรู้ความรู้ (ได้รับความรู้มาอย่างไร) เช่น รับรู้ความรู้โดยความรู้สึก (Sense Perception)หรือรู้โดยเหตุผล (Reason) รับรู้โดยอารมณ์ (Emotion) หรือรับรู้จากสื่อภาษา สัญลักษณ์/การให้สมญานาม (language/symbols/nomenclature) เป็นต้น

2. สามารถบอกสาขาของความรู้ที่ได้รับ (Area of Knowledge) เช่น เป็นความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์  ศิลปะ และศิลปกรรม

3. สามารถบอกความหมายขององค์ประกอบต่าง ๆ ของความรู้ที่ได้รับในเรื่องต่อไปนี้

3.1 ธรรมชาติการรับรู้ (Nature of Knowing) เช่น การรับรู้จากประเภทของข้อมูล ได้แก่ สารนิเทศ(information) หรือข้อมูล (Data) หรือ ความเชื่อ (Belief) หรือความศรัทธา (Faith) หรือความคิดเห็น (Opinion) หรือความรู้ (Knowledge) หรือภูมิปัญญา (Wisdom)

3.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Knowledge of Communities)

3.3 ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Knower s’ Senses) และ

3.4 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ (Justification  of Knowledge Claims)

การวัดประเมินผลการเรียน

TOK : Theory of Knowledge การวัดประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอน TOK ผู้เรียนจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

1. การเขียนความเรียงขั้นสูง (TOK Essay) นำเสนอแนวคิดความคิดเห็นการให้เหตุผลเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่ผู้เรียนได้รับเลือกจากหัวข้อเรื่องที่ครูกำหนดให้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับสถานการณ์และสภาพสังคมปัจจุบัน

2. การพูดนำเสนอเนื้อเรื่องของความเรียง (TOK Presentation) ผู้เรียนจะต้องนำเสนอหัวข้อของความเรียงในข้อ 1 ในลักษณะของรูปแบบการนำเสนอตามประเด็นระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ตามเวลาที่กำหนดให้ และในการนำเสนอผู้เรียนจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเสนอความคิดเห็นโดยการอ่านอย่างเด็ดขาด

3. ในการให้คะแนนสำหรับผลงานเขียน (Extended-Essay)และการนำเสนอผลงาน (TOK Presentation) โดยครูผู้สอนพิจารณาความสำคัญของหัวข้อเรื่อง (Topic) ความน่าเชื่อถือของการกำหนดหัวข้อเรื่อง (Reliability) ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) การเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา (Identification of suitable approach) การสรุปผล และการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (Suggestions) เป็นต้น

ตัวอย่างเกณฑ์การวัดและประเมินผล

โดยทั่วไปในการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ สาระ TOK (Theory of Knowledge) มีการกำหนดให้ใช้เกณฑ์ประเมินทั้งความรู้ และทักษะการนำเสนอในการเขียนความเรียง โดยใช้เครื่องมือประเมิน ดังนี้

ข้อมูลจาก สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.(2553). คู่มือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

จากนโยบาย…สู่การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) ในโรงเรียน

จากการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษานานาชาติที่มุ่งเน้นความเป็นสากล สามารถสรุปผลและจำแนกประเภทของรูปแบบที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

 

 
 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลพัฒนาโดยยึดรูปแบบโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นสำคัญ กล่าวคือ หลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ สาระพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งแสดงเป็นแผนภูมิการเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

 

 

ดังนั้นแต่ละโรงเรียนอาจมีการจัดการเรียนการสอน ทฤษฎีความรู้ (TOK) ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป บางโรงเรียนอาจเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติม ที่มีการกำหนดผลการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ขึ้นเองโดยมีกลุ่มสาระใดกลุ่มสาระหนึ่งรับผิดชอบ  ในขณะที่บางโรงเรียนอาจจะจัดในลักษณะของการบูรณาการในวิชาพื้นฐาน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมและบริบทต่างๆของโรงเรียน

สำหรับที่โรงเรียนนนทรีวิทยา ซึ่งผมเป็นส่วนหนึ่งของผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้วิชา ทฤษฎีความรู้ (TOK) โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ได้กำหนดให้การจัดการเรียนการสอนวิชา ทฤษฎีความรู้ เป็นแบบบูรณาการ ซึ่งมี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ คือ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา โดยที่มีการกำหนดเป็นสัปดาห์จัดกิจกรรม TOK ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ไว้ในปฏิทินวิชาการของโรงเรียน ซึ่งครูผู้สอนในระดับ ม.1 และ 4 ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว จะต้องจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการเกี่ยวกับ ทฤษฎีความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาของวิชาพื้นฐานที่สอนอยู่ ให้ชัดเจน

สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น ม.1 ที่ผมได้รับผิดชอบอยู่ ได้ดำเนินการคิดกิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับ ทฤษฎีความรู้ไว้อย่างคร่าวๆ โดยจะขอนำเสนอเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจ ดังนี้

กิจกรรมบูรณาการการเเรยนการสอน ทฤษฎีความรู้ ในวิชาวิทยาศาสตร์ 1 ว21101 แบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้

1. สำรวจปัญหา  ให้นักเรียนสังเกตและสำรวจว่าในชีวิตประจำวัน พบกับปัญหาในโรงเรียนหรือชุมชนอะไรบ้าง เลือกปัญหาที่ตนเองสนใจคนละ 1 ปัญหา แล้วเขียนถึงสภาพปัญหาและเหตุผลที่นักเรียนสนใจ

2. ร่วมกันกำหนดปัญหา   นักเรียนแต่ละคนนำเสนอปัญหาที่ตนเองสนใจ จากนั้นครูนำอภิปรายเพื่อรวบรวมและจัดกลุ่มปัญหาลักษณะเดียวกัน ให้นักเรียนที่สนใจปัญหาลักษณะเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน ตามความเหมาะสม

3. ตั้งสมมุติฐาน  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา โดยใช้ปัญญาในการคิดตั้งสมมุติฐาน

4. รวบรวมข้อมูล  นักเรียนร่วมกันออกแบบ วางแผนดำเนินการเพื่อหาสาเหตุของปัญหา โดยสร้างเครื่องมือ เช่น แบบสัมภาษณ์  แบบสอบถาม แล้วนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

5. วิเคราะห์ข้อมูล  นักเรียนร่วมกันนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์และประเมินผล โดยใช้กระบวนการคิด

6. สรุปผล นักเรียนร่วมกันนำผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลมาสรุป เพื่ออธิบายถึงสาเหตุ และปัจจัย ที่สัมพันธ์กับปัญหาที่กำหนดไว้ในตอนแรก  รวมทั้งตรวจสอบสมมติฐาน โดยนำความรู้ต่างๆของตนเอง มาใช้ในการอธิบายอย่างบูรณาการเพื่อสร้างความรุ้ด้วยตนเอง

7. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงาน  โดยนักเรียนทุกคนต้องเขียนบทความเชิงวิชาการ  ทำแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ที่ตนเองได้รับ จัดนิทรรศการแสดงผลงานและ นักเรียนทุกคนนำเสนอปากเปล่า คนละ 10 นาที ต่อครู เพื่อนและผู้ที่สนใจ ตลอดจนนำผลงานของนักเรียนที่ดีเด่นเผยแพร่ทาง blog ของครู

8. ประเมินผล ซึ่งประเมินโดย ครู  เพื่อน และผู้ปกครอง ตลอดจนให้นักเรียนประเมินตนเอง โดยจัดทำเป็นรายงานการประเมินการเรียนของตนเอง ในรูปแบบของ Mind mapping เพื่อแสดงถึงช่องทางการรับรู้  สาขาความรู้ คุณธรรมที่ได้รับ และองค์ประกอบความรู้ที่ได้รับ

ตัวอย่างการเขียนแบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดและคำอธิบายรายวิชา วิชาทฤษฎีความรู้ (Theory of knowledge : TOK) ลองศึกษาเป็นแนวทางดูนะครับ

และที่กล่าวมานี้ก็เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  TOK  ซึ่งได้คิดตามความรู้ ความเข้าใจ จากการศึกษาด้วยตนเอง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ซึ่งยังไม่รู้ว่าถูกหรือไม่) ที่จะพอเป็นแนวทางสำหรับคุณครูท่านอื่นๆที่สนใจ สุดท้ายนี้ มีตัวอย่างผลงานเกี่ยวกับ  Theory of Knowledge  มาให้ดูกันครับ

ตัวอย่างการนำเสนอปากเปล่าทฤษฎีความรู้ของนักเรียนไทย พูดได้ดีมาก ลองรับชมดูครับ (ไม่ทราบว่าโรงเรียนใด)

นอกจาก TOK แล้ว สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสาระวิชาอื่นๆ ของหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล สามารถคลิกหัวข้อที่ต้องการเพื่อดาวน์โหลดได้เลยครับ

1_แนวทางการจัดการเรียนรู้ wcs

2_ทฤษฎีความรู้

3_Extended-Essay

4_CAS

5_โลกศึกษา

การเขียนความเรียงขั้นสูง

คู่มือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ตัวอย่าง EE

ตัวอย่าง โลกศึกษา

ตัวอย่าง CAS

ตัวอย่าง TOK

ตัวอย่าง ความเรียงขั้นสูง

ตัวอย่าง โลกศึกษา


Advertisements
 1. สอน tok เหมือนกันค่ะ ที่โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีค่ะ เว็บนี้เปิดดูบ่อยค่ะดีมากเลย ช่วยสอนได้เยอะ เข้าใจหลักการมากขึ้นด้วย ขอบคุณมากนะคะ

 2. คือ ที่ โรงเรียนน่ะค่ะ อาจารย์ให้หาหัวข้อที่จะทำเเล้วว่าเราจะเอาหัวข้ออ่ะไร ตอนนี้หนูก็เริ่มจะหาอยู่บ้าง เเต่ก็งงอยู่บ้าง เเต่เห็นอาจารย์บอกว่าเราต้องหาอาจารย์มาช่วยปรึกษาด้วย อ่ะค่ะ หนูจะทำเรื่องการสื่อสารไร้พรมเเดนอ่ะค่ะ อาจารย์คิดว่ายังไงกันค่ะ มันยากไปหรือป่าว

  • ครูว่าประเด็นที่หนูบอกก็น่าสนใจนะครับ การสื่อสารไร้พรหมแดน เข้าท่าเลยทีเดียวแต่ครูว่ามันกว้างไปหน่อย ลองจำกัดให้แคบมาอีกจะดีไหม เพราะสิ่งที่สำคัญคือหนูจะใช้ทฤษฎีความรู้ไปอธิบาย แล้วเขียนเป็นรายงาน ถ้ากว้างเกินจะสรุปยากนะครับ

 3. ขอบคุณที่นำความรู้วิชาWCSSมาให้มากมาย..ขอชื่นชมคุณครูกอบวิทย์คนเก่งจ๊ะ

 4. ขอบคุณมาาาก ค่ะ สำหรับ TOK and EE หนูได้เรียนเป็นวิชาเสริม ยากๆๆ

 5. ฐานิตา ดอกไม้จีน

  ขอขอบคุณมากเลยนะคะ ที่เผยแพร่ความรู้ที่ดีให้กับชุมชน

 6. ขอบคุณสำหรับข้อมูล การจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล TOK & CAS

 7. ลูกของผมอยู่เรียนอยู่ชั้น ป.2 รร.รัฐบาล กลางเมืองใน จ.อุบลราชธานี ในตารางสอนอ่านเข้าใจทุกอย่าง ยกเว้น วิชา TOK และวิชา CAS ผมเพิ่งกลับจากการไปอบรมที่กรุงเทพ ฯ พอเห็นตารางสอนของลูกก็ งง!!! เป็นไก่ตาแตก เฝ้าถามทุกวันว่ามันคือวิชาอะไร ลูกก็ตอบไม่รู้ท่าเดียว พาลูกไปสอบถามเพื่อน และพ่อแม่ของเพื่อนที่อยู่บ้านใกล้กัน เขาก็ไม่รู้ ส่วนเพื่อนของลูกเรียนพิเศษ หลังเลิกเรียนที่ รร. ก็ไม่มีปัญหาในการเรียน ลูกผมไม่ได้เรียน วันหนึ่งเก็บกวาดทำความสะอาด มองเห็นกระแผ่นหนึ่งเมื่อครั้งปฐมนิเทศ หยิบมาดูถึงรู้ว่ามันคือ Theory of Knowledage และ Creativity, Actions, Service เห็นแล้วนึกสงสารคนที่พอแม่อาชีพขับรถเก็บขยะของเทศบาล ผมก็เขียนที่สมุดของลูกว่า วิชา วิทยาศาสตร์กับโลกปัจจุบัน ตามที่เห็นในกระของ รร. เมื่อลูกหยิบสมุดเล่มนั้นเมื่อถึงชั่วโมงเรียน คุณครูผู้ทรงเกียรติกลับบอกว่าไม่ใช่ ให้เก็บไป กลับถึงบ้านผมเปิดดูสมุดหนังสือของลูก เห็นแค่เขียนวันที่มาบรรทัดเดียว จบ… เรียนมาถึงวันที่ 9 ธ.ค.53 ได้วันที่มาบรรทัดเดียว นี่หรือคือ รร.ที่โฆษณาว่า จะพัฒนาให้เป็น รร.มาตรฐานสากล สอนเด็กได้แค่นี้อย่าเป็นครูดีกว่าครับ อย่าเรียกร้องเอาค่าชำนาญการเลยครับ เรียกร้องเอาค่าลิปสติก ค่าบัชออน ค่าอายแชโดว์ดีกว่า…

  • ครับ นี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งของการศึกษาไทย ที่บางครั้งโรงเรียนต้องทำตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งๆที่โรงเรียนและครูยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนขาดการกำกับและติดตามที่ดีพอ เรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากล ก็เป็นอีกเรื่องที่หลายๆโรงเรียนดำเนินการไปแบบลองผิดลองถูก ถึงแม้จะมีการจัดอบรมให้กับผู้แทนโรงเรียนบ้าง แต่ก็ยังไม่ทั่วถึงครูในโรงเรียน ผมเองเป็นครูสอน TOK ก็ต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนครูผ่านทางบล็อกนี้ แต่อย่างไรก็ดีผมก็คงจะร่วมพัฒนาการศึกษาต่อไปและนำสิ่งที่น่าสนใจมาแบ่งปันผ่านบล็อกนี้ครับ

 8. วรรณี ศรีเอี่ยมกูล

  ขอบคุณในการเผยแพร่ความรู้ ดีมากๆๆๆๆเลยค่ะ

  ครู วรรณี โรงเรียนนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 9. วรรณี ศรีเอี่ยมกูล

  ดีมากกกกกกก เลยค่ะ

 10. พจนีย์ บุญมีวิเศษ

  ขอบคุณอ.มากพอมองเห็นแนวทางลางๆ
  อยากเห็นตย.ที่นร.เขียน

 11. ได้อ่านข้อมูลทั้งหมดของน้อง น้องเป็นครูรุ่นใหม่ที่เก่งมากขอให้กำลังใจในการทำงานต่อไป น้องจะทำให้วงการศึกษาของไทยพัฒนาได้มากทีเดียว ท่านดร.เชิดศักดิ์ โชคดีมากที่มีลูกทีมที่เก่ง มีความสามารถ ช่วยสนับสนุนกันหน่อยค่ะ

 12. ครูครับผมไม่ทราบว่าจะเขียน รายงานออกมายังไง
  ผมเลื่อกหัวข้อภาวะโลกร้อน ครับ จะต้องมีองค์ประกอบยังไงบ้าง งงไปหมดแล้วครับ

 13. มีอีกเรื่องทำไมดาวโหลดตัวอย่างมาไม่ได้คับ
  ขอความกรุณาส่งตัวอย่างมาท่างเมลด้วยนะครับขอบคุณครับ

 14. ขอบคุณมาคับครู

 15. ที่โรงเรียนก็มีให้ทำเช่นกันค่ะ ขอบคุณคุณครูที่นำความรู้และหลักการทำ มาเผยแพร่ให้นักเรียนค่ะ ข้อมูลละเอียดครบถ้วนดีค่ะ

 16. คุณครูให้ทำรายงานTOKวิชาสังคมค่ะ ทำไม่เป็น อยากให้ช่วยสอนวิธีการทำให้หน่อยค่ะ ส่งมาให้เมลก้ได้ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 17. ดีนะค่ะ
  แต่ยากและมากเกินไปหรือเปล่า

 18. คือเปิดเทอมมาทั้งเทอม ครูเพิ่งจะเข้าแค่ 2 ครั้ง แล้วอยู่ๆก็มาสั่งงานให้ทำบทที่หนึ่งทั้งหมดให้เสร็จเลยภายในสองวัน งง มากค่ะ แล้วหัวข้อเรื่อง “สวยด้วยสารธรรมชาติ(สารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย)” นี่ดีไหมค่ะ

 19. อาจารย์ค่ะ หนูไม่เข้าใจว่าจะต้องทำยังไง งงมากถามครูที่ปรึกษาประเด็นก็โดนด่าบอกให้ไปหาครูประจำชั้น ไม่อยากให้มีวิชานี้เลย

 20. ไม่ค่อยเข้าใจtokมีเเบบบ้างไหมครับ

 21. ที่โรงเรียนหนูก็มีเรียนค่ะ แต่มีเวลาน้อยมาก เพราะโรงเรียนปิดบ่อย อาทิตย์หน้าก็จะสอบแล้ว หนูกลัวว่าจะทำไม่ทัน จะทำยังไงดีค่ะ หนูกล้วติด0มากเลยค่ะ เพราะอาจารย์บอกว่าวิชานี้ มีแต่เกรด3กับ4 ถ้าไม่่่ผ่านคือ0ค่ะ จะทำยังไงดีค่ะ คนที่เรียนก็มีจำนวนมาก ใกล้สอบแล้ว ไม่รู้ว่าจะทันไหม เพราะเวลาจำกัดมาก หนูกลัวไม่ผ่านค่ะ

 22. นัดน้าคร้าบบบบ

  อ.ก็บอกวิธีต่างๆๆมากมายเเต่การเรียบเรียงคำพูดที่ต้องใช้มันยากมากเเล้วงานก็เยอะมากเกือบปิดเทอมเเล้วงานยังส่งไม่ครบเลย T T

 23. นัดน้าคร้าบบบบ

  ผมก็อยากได้ตัวอย่างหรือความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีสามารถขยายความรู้ในสาขาวิชาอื่นได้อย่างไร อะครับ

 24. ออมค๊าบบบบบบบบ

  ครูคับ โรงเรียนผม ก็มี ครู ส่ง งาน มลภาวะทางธรรมชาติน้อยกว่ามลภาวะที่มนุษย์ ส้างขึ้น ได้ไหม คับ

  ขอบคุน คับ

 25. ทำ tok วิชาสุขศึกษา เรื่องยาแผนปัจจุบัน (โทษ) (ประโยชน์) แนะนำหน่อยค้าบบบ

 26. ♥♥♥...เเม๊ก...♥♥♥

  คุนครูผม ก็ สอนเหมือนกันคับครูเเต่สอนอย่างไร ก็ ไม่รู้งงไปหมดเลยครับเเล้วก้อสั่งกานทุกอาทิตย์จนกลายมาเป็นรายงานครับเเล้วรายงาน ก็ทำอย่างไรไม่รู้ครับ งง ! ♥♥ผมงง♥♥

 27. ส่งงาน ครูตีกลับบอกไม่เคยเห็นหน้า ให้คะแนนไม่ได้ เครียดมากไม่เรียนแล้วร.ร.มาตรฐานสากลจะย้ายโรเรียน เรียนไปก็ไม่จบ เกรดตก มีทำไมวิชานี้เบื่อ เครียด อยากร้องไห้

 28. รบกวนขอแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ TOK ในรายวิชาคอมพิวเตอร์หน่อยได้ไหม พึ่งจะใช้สอนปี 54

 29. ครูทิพวรรณ

  ก่อนอื่น ก็คงต้องขอบคุณน้องกอบวิทย์ เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ข้อมูลความรู้เต็มเปี่ยม กับครูอาวุโสอย่างพี่นะคะ พี่กำลังปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ TOK อยู่ ก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ตัวอย่างที่น้องกรุณาใส่ไว้ให้ download ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะ รู้สึกยินดีด้วยกับนักเรียนโรงเรียนนนทรี ที่มีครูดีมากๆ อย่างน้องคะ ขออนุญาตเรียกน้องนะคะ เพราะพี่ว่าดูแล้วยังไงพี่ก็แก่กว่า แต่อายุ แต่ประสบการณ์ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนแล้วพี่ยอมรับเลยว่าน้องไม่ได้อ่อนกว่าพี่เลย พี่ขอให้ความดีทั้งหมดที่น้องได้ทำมาตลอด ส่งผลให้น้อง มีความคิด ความสามารถเพิ่มมากขึ้นอีกเรื่อยๆ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวัง ถ้าทำผลงานทางวิชาการ ก็ขอให้ผ่านแบบไม่ต้องแก้ไขคะ และถ้ามีโอกาส ได้มีส่วนร่วมในงานใดๆ บอกมาได้เลยนะคะ

  • ผมอ่านข้อความของครูทิพวรรณ แล้วทำให้ผมรู้สึกมีความสุขและมีกำลังใจในการพัฒนางานต่อไป ขอขอบคุณสำหรับสิ่งดีดีที่อาจารย์ได้กรุณามอบให้ผม หวังว่าคงจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ ขอขอบคุณอีกครั้งครับ

 30. ดาวน์โหลดแผนการสอน TOK ไม่ได้

  ดาวน์โหลดตัวอย่างแผนการสอน TOK ของครูกอบวิทย์ไม่ได้เลย ให้สมัครสมาชิกคลิกไปแล้วก็ไม่ได้ ทำอย่างไรดี

  • ได้อ่านเนื้อหาในเว็บครูกอบวิทย์ทั้งหมดแล้ว น้องเป็นครูรุ่นใหม่ที่เก่งมากขอให้กำลังใจในการทำงานต่อไป น้องจะทำให้วงการศึกษาของไทยพัฒนาได้มากทีเดียว พี่ขอชื่นชมด้วยความจริงใจ เก่งจริง ๆ แล้วจะเขียนมารบกวนในบางเรื่องที่พี่สนใจคงไม่ว่ากันนะคะ ถือว่าเป็นวิทยาทาน
   จาก…ครูแหม่ม อยุธยา

   • ขอขอบคุณ ครุูแหม่มมากครับ ผมอ่านสิ่งที่คุณครูเขียนถึงผมแล้วรู้สึกมีกำลังใจในการพัฒนางานต่อไป หากมีอะไรที่พอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ก็ยินดีนะครับ ขอบคุณครับ

 31. แวะมาเยี่ยมครับ เยี่ยมมากเลยครับ ผมเองและหลายๆคนที่สนใจคงได้ความรู้ในเรื่องWCS ทั้งระบบเลยครับ มองเห็นภาพตัวอย่างได้ดีมากเลย ขอชมและขอบคุณมากครับ

 32. ครูบรรณรักษ์

  เรียนถามพี่กอบวิทย์
  เนื่องจากผมต้องสอนนักเรียนชั้นม 2 ในรายวิชา tok ครับได้ดู แบบเรียนแล้วขอชื่นชมก่อนนะครับว่าดีมาก
  เป็นแนวทางได้ดีเลยทีเดียวครับ
  แต่มีข้อสงสัยครับว่า
  1. ถ้าผมจะทำแบบเรียนเหมือนของพี่กอบวิทย์ จำเป็นไหมต้องใช้ทฤษฎีการรับรู้ ถ้าใช้ เอาแบบพี่ได้ไหม หรือไม่จำเป็นต้องเหมือน จะแนะนำให้ใช้เป็นอะไรได้บ้างครับ
  2. ครูที่ปรึกษาในที่นี้คือครูที่กลุ่มสาระใช่ไหม แล้วจำเปนไหมครับว่าต้องเป็นครูที่สอนในระดับชั้นนนั้น
  3. เราจะให้น้ำหนักความยากง่ายกับหัวข้อของนักเรียนอย่างไรว่าเหมาะสมกับพวกเขา หรือศักยภาพ
  4. ความลึกขอเนื้อหาองค์ความรู้ที่เอามามากน้อยเพียงใดครับ
  5. ถ้าเป็นไปได้พี่รบกวนส่งฟายมาได้ไหมครับจะขอนำไปใช้ที่โรงเรียน แต่ถ้าพี่ไม่สะดวกไม่เป็นไรครับ
  6. การวัดผลและให้เกรดตัดตามนั้นเลยใช้ใหมครับ ไม่มีการสอบย่อยเก็บคะแนนตรงจุดไหมเลยใช่ไหมครับ

  รบกวนพี่ตอบผมด้วยนะครับ รุ่นน้องพี่เลยนะ จบมศว วิทยทั่วไปGENSCI คับ

  • ตอบน้องบรรณรักษ์
   1. ทำเป็นชุดกิจกรรมแบบพี่ก็ได้ครับ แต่ก็ปรับเนื้อหาและหัวข้อให้สอดคล้องกับวิชาที่น้องสอน เลือกกำหนดประเด็นความรู้ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เราสอนปกติ บูรณาการไปได้เลย
   2. ครูที่ปรึกษาในที่นี้คือครูประจำวิชาที่สอน ไม่จำเป็นต้องชั้นเดียวกัน แล้วแต่นักเรียนครับ แต่ถ้าชั้นเดียวกันได้ก็ดี เพราะจะได้บูรณาการกันได้
   3-4. พิจารณาตามคุณวุฒิและวัยวุฒิของเด็กครับ เด็กห้องเดียวกันแต่อาจประเด็นยากง่ายต่างกันได้ ควรเหมาะสมกับวัยของเด็ก และที่สำคัญคือควรเป็นประเด็นที่นักเรียนสนใจครับ
   5. ครับ ได้ครับ โพสต์อีเมลลไว้ แล้วเดี๋ยวจะส่งไปให้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
   6. เกรดนั้น พี่กำหนดมาเฉยๆ เพื่อเป็นการเสริมแรงนักเรียน จริงๆแล้วคะแนนจะรวมอยู่ในวิชาวิทย์พื้นฐานอยู่แล้ว เพราะบูรณาการกัน แต่ถ้าโรงเรียนน้องเปิดวิชาเพิ่มต่างหาก ก็ตัดเกรดตามปรตินั่นแหละครับ จาก ครูกอบวิทย์

   • ครูบรรณรักษ์

    ขอบพระคุณมากครับพี่ ที่ยานนาเวศเปิดเป็นหนึ่งวิชาเลย ก็เลยต้องมาทำใหม่หมดเลยครับ
    ยังงัยจะเข้ามาขอคำปรึกษาอีกนะครับ
    พี่สุดยอดเลยครับ เป็นแนวทางที่ดี..มาก
    banaruk_1@hotmail.com

 33. ถึงน้องกอบวิทย์
  พี่ชื่นชมในตัวของน้องมากๆ เลย เด็กรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างนี้ รับรองการศึกษาไทยต้องรุ่งแน่ ๆ ขอเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ
  พี่มีปัญหาว่าเปิดเทอมนี้พี่ต้องสอน TOK ม 5 พี่ยังไม่มั่นใจที่จะสอนยังไง เพราะถือว่าเป็นวิชาใหม่มาก ๆ สำหรับพี่ แต่พี่ได้อ่านเอกสารของน้องบ้างแล้ว แต่พี่ก็ยังไม่เข้าใจว่าจะไปประยุกต์ใช้กับ ม5 ยังไง เพราะเปิดเป็นอีกรายวิชาหนึ่งต่างหาก พี่อยากให้น้องแนะนำแนวทางให้หน่อยนะ

  ขอบคุณมากๆ

 34. น้องกอบวิทย์
  พี่ชื่นชมในตัวน้องคนเก่งมาก ๆ เด้กรุ่นใหม่ไฟแรงแบบนี้การศึกษาไทยต้องไม่น้อยหน้าใครเป็นแน่
  พี่มีปัญหาว่าเปิดเทอมนี้ต้องสอนวิชา TOK ม5 ซึ่งถือว่าเป็นวิชาใหม่มาก ๆ สำหรับพี่ พี่ได้อ่านเอกสารของน้องก็พอเข้าใจในรายวิชานี้บ้าง แต่พี่ยังไม่รู้ว่าจะไปประยุกต์ใช้สอน ม 5 ยังไง และวิชานี้ก็เปิดเป็นรายวิชาใหม่ด้วย แล้วจะต้องทำหลักสูตรอย่างไร สอนยังไง น้องช่วยอธิบายแนวทางให้คนแก่ ๆ อย่างพี่หน่อยนะจ๊ะ
  ขอบคุณมาก

 35. ขอบคุณความรู้ที่กอบวิทย์นำมาเผยแพร่นะครับ
  ถ้ามีโอกสก็อยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูนะครับ
  คือว่าผมเป็นครูบรรจุใหม่โรงเรียนในจังหวัดเชียงรายแห่งหนึ่งและได้สอนวิชาพวกนี้พอดี

 36. ขอบคุณคุณครูกอบวิทย์มากๆ เลยนะคะที่ทำบล็อกหน้านี้ขึ้นมา ข้อมูลทั้งหมดเป็นประโยชน์มากๆ เลยค่ะ

 37. น้องกอบวิทย์

  พี่ขอบคุณมากสำหรับความรู้ที่น้องนำมาเผยแพร่
  พี่อยากทราบว่าเราจะเขียนหลักสูตรวิชานี้ออกมาอย่างไร
  เพราะพี่เริ่มสอนแล้ว แต่ยังมีปัญหาอยู่มาก
  ช่วยแนะนำพี่หน่อยนะ

  ขอบคุณมาก

  • ตอบคุณครูเจ ถ้าให้บรรยายโดยพิมพ์ข้อความลงในนี้คงจะไม่พอครับ ถ้าต้องการทราบข้อมูลอย่างละเอียดรบกวนส่งเบอร์โทรให้ผมแล้วจะติดต่อกลับครับ คุยทางโทรศัพท์จะสะดวกกว่าครับ

 38. เก่งจังเลยค่ะ ผลงานยิ่งกว่าครู คศ 1 หาข้อมูลอยู่ค่ะสอนปีนี้แต่ความจริงเป็นครูภาษาอังกฤษ จบปริญญาโทการสอนภาษาอังกฤษ แต่คิดว่าเป็นอะไรที่ใหม่และน่าสนใจอยากสอนวิชา TOK มีคำถามค่ะ ที่รร ของอาจารย์มีสอนเฉพาะ 5 กลุ่มสาระ ไม่มีภาษาต่างประเทศ เลยนั่นหมายถึงว่าเป็นข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการไหมค่ะ ที่ต้องเป็นเฉพาะกลุ่มสาระที่ว่า จะทำยังไงดีค่ะอยากสอนค่ะ

  • ขอตอบนะครับ ไม่มีข้อกำหนดที่ตายตัวสำหรับแต่ละโรงเรียนในการเปิดสอนหลักสูตรมาตรฐานสากลครับ แต่ที่โรงเรียนผมที่ภาษาต่างประเทศไม่เปิดสอน TOK เพราะได้รับผิดชอบ 2 วิชาหลักอยู่แล้ว คือ วิชาเรียงความขั้นสูง และภาษาต่างประเทศที่ 2 แต่ทั้งนี้ครูน้ำตาลก็สามารถสอน TOK โดยบูรณาการกับวิชาเรียงความขั้นสูง (EE) โดยให้นักเรียนเขียนประเด็นที่สนใจเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับ หากมีอะไรก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ครับ ด้วยความยินดี ครูกอบวิทย์

 39. คุณน่ายกย่องมากครับ ส่วนปีนี้ผมก็ได้มีโอกาสสอน ป.4 และ ป.6 ก็ยังงงๆอยู่มาก พอได้อ่านบทความต่างๆ ของท่านก็พอที่จะเดาลางๆได้นิดหน่อย ไงคงต้องรบกวนสอบถามอีกมากครับ ขอบคุณมากครับ

 40. คือผมเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ม.1และม.2แต่เทอมนี้ผมได้สอนวิชาทฤษฎีความรู้ม.2ตั้ง10ห้องผมงงมากมันเป็นวิชาใหม่ผมไม่มีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้สอนเลยผมเห็นเอกสารในนี้ดีมากผมเลยอยากรู้ว่าผมต้องไปหายังไงช่วยบอกผมทีนะครับสงสารเด็กนักเรียนผมอยากให้ได้ความรู้จริงๆ

 41. ขอบคุณน้องกอบวิทย์มากที่จะอธิบายการทำหลักสูตร TOKให้พี่ทางโทรศัพท์  เบอร์โทร  089 2287429 ขอบคุณมากนะจ๊ะ พี่จะรอจ้า

 42. โรงเรียนหนูพึ่งเปิดทำการเรียนการสอน ปีแรกคะ ดีใจมากที่โรงเรียนจัด วิชา TOK

 43. อยากทราบรายละเอียดตัวอย่างการเขียน

 44. อาจารย์คะดิฉันไม่เข้าใจว่าจะเอาเนื้อหาอะไรทำงานส่งอาจารย์ดีปีนี้ดิฉันขึ้น ม.5 แต่ไม่เข้าใจวิชา ทฤษฏีความรู้ วิชาเดียวคะจะเกี่ยวไหมคะที่ดิฉันเรียนสาย ภาษา ไม่ได้เรียนสาย วิทย์โดยตรง เพื่อนๆดิฉันไม่มีใครเข้าใจสักคนเลยคะ จะเป็นความกรุณาอย่างยิ่งถ้าอาจารย์ได้อ่านและตอบข้อความของดิฉันคะ

  • แต่ละโรงเรียนอาจจัดการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีความรู้ต่างกันไปครับ ต้องดูว่าที่โรงเรียนของหนูจัดการสอน TOK อย่างไร แต่ถ้าจะให้ครูอธิบายง่ายๆ หนูก็เลือกประเด็นนึงที่หนูสนใจ เช่นถ้าหนูเรียนสายภาษาหนูอาจเลือกประเด็นเกี่ยวกับ ภาษากับการสื่อสารและสื่อความหมายก็ได้ หนูก็ไปศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่างๆว่า วิวัฒนาการของภาษาที่ใช้กันในปัจจุบันเป็นมาอย่างไร ยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันของเรา อาจเชื่อมโยงว่าทำไมแต่ละชาติ แตค่ละท้องถิ่นจึงใช้ภาษาต่างกัน หรืออภิปรายว่าทำไมภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางของโลก แล้วเรียนเป็นบทความวิชาการ สัก 1200-1500 คำ พร้อมอ้างอิงให้ถูกต้อง ครูว่ามันก็ยากนะ แต่เชื่อว่าหนูน่าจะทำได้ครับ สู้ๆแล้วกัน

 45. อาจารย์ค่ะ อยากทำหัวข้อเกี่ยวกับพลังจืตใต้สำนึก
  เหมาะสมมากน้อยเพียงไร ตอนนี้อยู่ ม.4 ค่ะ
  คุณครูที่โรงเรียนให้ไปหาหัวข้อมาก่อน
  หนูยังนึกหัวข้ออื่นไม่ออกเลยและยังไม่ค่อยเข้าใจด้วยค่ะ รบกวนช่วยตอบหน่อยได้ไหมค่ะ

 46. ณัฏฐินาท จรกิจ

  ครูกรอบวิทย์ เก่งมากเลยคะ พี่ขอความอนุเคราะห์ให้ครูกรอบวิทย์ช่วยส่งเอกสารเกี่ยวกับการสอนทฤษฎีองค์ความรู้ที่ครูกรอบวิทย์เผยแพร่ให้ เนื่องจากพี่ได้รับมอบหมายให้สอนวิชานี้ซึ่งเป็นวิชาใหม่โดยพี่ไม่มีแนวทาง พี่จึงอยากได้แนวทางจากน้องไปใช้สอนเด็กคะ ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ
  ณัฎฐินาท

 47. อาจารย์คะ ดิฉันได้อ่านข้อความที่อาจารย์ตอบแล้ว แล้วตอนนี้ดิฉันก็มีหัวข้อสำหรับการทำงานแต่ดิฉันลังเลมากว่าจะเลือหัวข้ออะไรดี 1ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่คนทั่วโลกใช้ได้จริงหรือ 2ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน และภาษาอังกฤษแบบเซอร์วิส
  3 อภิปรายกับคำกล่าวที่ว่า ประเทศไทยไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ
  แต่ที่จริงนะคะดิฉันว่าจะลองทำทฤษฏีแบบแปลกและใหม่ที่ยังไม่มีใครทำอาจารย์ช่วยคิดให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะว่าระหว่างหัวข้อที่ตั้งมาเนี่ยจะเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะดิฉันขอความกรุณาอาจารย์ช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไขให้ดิฉันด้วยนะคะ

  • ครูคิดว่าประเด็นที่หนูบอกว่า 1ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่คนทั่วโลกใช้ได้จริงหรือ น่าสนใจนะครับ ไม่ยากเกินไปด้วย หนูสามารถสืบค้นข้อมูลภาษาราชการของประเทศต่างๆ ดูว่ามีกี่ประเทศที่ใช้ภาษาราชการเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในการสื่อสารได้ ครูคิดว่าน่าสนใจมากครับ ยังไงครูก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันครับ

 1. Pingback: 2010 in review « เรียนวิทย์ผ่านเว็บ กับครูกอบวิทย์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: