ผลงานทางวิชาการ


วิจัยในชั้นเรียน                                                                                      

1) การสำรวจพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6

2) การประเมินหลักสูตร ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ของรายวิชา ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนนนทรีวิทยา พุทธศักราช 2552 โดยใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบปุยแซงค์

3) รายงานผลการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แบบจำลองแสดงความสัมพันธ์ ในการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์  โลก และดวงจันทร์

4) การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง    ซากดึกดำบรรพ์

5) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กลวิธีเมตาคอคนิชันในการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์

6) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ป่าชายเลน และความตระหนัก ต่อป่าชายเลนของนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยา โดยการจัดกิจกรรมโครงการสนองพระราชเสาวนีย์ ลูกนนทรีอาสา ปลูกป่าชายเลน พิทักษ์นครหลวง

 บทความทางวิชาการ     

1) บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กลวิธีเมตาคอคนิชันในการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์ ได้ตีพิมพ์ในหนังสือ ศรีนครินทร วิโรฒวิชาการครั้งที่ 5

2) บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กลวิธีเมตาคอคนิชันในการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์  ในวารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 หน้า 117

3) เขียนบทความเรื่อง อีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของชีวิตครู ก้าวสู่“ครูมืออาชีพ” ได้ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก หน้า 10 ฉบับพุธที่ 27 เมษายน 2554

4) ได้รับการประชาสัมพันธ์ตีพิมพ์ลงในจดหมายข่าวโทรทัศน์ครู ชุดที่ 3 : มิถุนายน 2554 ที่ส่งไปพร้อมกับ ดีวีดีโทรทัศน์ครูไปทั่วประเทศ

5) บทความเรื่อง “ก้าวใหม่ของครูไทยก้าวไปกับโทรทัศน์ครู เรียนรู้ โลกกว้างอย่างทันกระแส” ได้ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

6) บทความเรื่อง “จากจุดเริ่มต้นสู่ผลสำเร็จ เรียนรู้แท็บเล็ตจากโทรทัศน์ครู” ได้ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

7. ได้ลงตีพิมพ์ เกี่ยวกับการใช้Social Media และ โทรทัศน์ครูในการจัดการเรียนรู้ ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 หน้า 21

                                                                         

Advertisements
  1. ขอบคุณสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: