นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน


ความสำคัญและที่มา

การจัดการการศึกษาในปัจจุบัน ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ต้องยึดหลักว่า “ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” ซึ่งตรงกับวิธีที่เรียกว่า เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ผู้สอนมีความสำคัญในฐานะที่เป็นผู้ชี้แนะแนววิธีเรียนรู้แบบต่างๆและอธิบายความรู้พื้นฐาน ให้ผู้เรียนเข้าใจสำหรับเป็นพื้นฐานที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ด้วยตนเอง ตามวิธีเรียนรู้ที่ได้รับการชี้แนะ และพัฒนาเป็นวิธีเรียนรู้ของตนเอง

สื่อการเรียนการสอน และแหล่งการเรียนรู้ นับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  ซึ่งนอกจากที่จะสร้างความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนแล้ว  ยังทำให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  ดังที่ได้กล่าวไว้ ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน และอำนวยสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ

ข้าพเจ้า นายกอบวิทย์  พิริยะวัฒน์  ในฐานะของครูผู้สอน รายวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำ นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน ขึ้น ซึ่งเป็นการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เรียน   ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ อันส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นของผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์

1.  ผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2.  เพื่อใช้สื่อการเรียนการสอน เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนรู้  สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้เรียน

3.  เพื่อเป็นการจัดการเรียนการสอน ที่เป็นไปตามแนวทางของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

4.  เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ และมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น

ด้านปริมาณ –   นักเรียน ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มีความพึงพอใจในการใช้สื่อการ เรียนการสอน

ประกอบการจัดการเรียนรู้ และมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น โดยมีผลการ

ประเมินผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60

–   ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มีความพึงพอใจในคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน

และการนำสื่อการเรียนการสอนไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60

ด้านคุณภาพ –   ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนการสอน ประกอบการจัดการเรียนรู้ และมีความ

สนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น

–   ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มีความพึงพอใจในคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน

และการนำสื่อการเรียนการสอนไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้

–   ได้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีคุณภาพ ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียน

เป้าหมาย

ด้านปริมาณ

–   นักเรียน ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มีความพึงพอใจในการใช้สื่อการ เรียนการสอนประกอบการจัดการเรียนรู้ และมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น โดยมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60

–   ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มีความพึงพอใจในคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนและการนำสื่อการเรียนการสอนไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมิน    ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60

ด้านคุณภาพ

–   ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนการสอน ประกอบการจัดการเรียนรู้ และมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น

–   ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มีความพึงพอใจในคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน และการนำสื่อการเรียนการสอนไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้

–   ได้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีคุณภาพ ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

–     ความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนการสอน ประกอบการจัดการเรียนรู้และความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

–     คุณภาพของสื่อการเรียนการสอน และการนำสื่อการเรียนการสอนไปใช้ ประกอบการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายและมีคุณภาพ ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
 2. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
 3. พัฒนาสื่อและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวทางของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ และมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น
 5. ครูผู้สอนมีความพึงพอใจในคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน และสามารถนำสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ไปใช้ ประกอบการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 6. การสร้างเครือข่ายของการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนของครู มีการเผยแพร่และนำไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป

ผลงานบทเพลงประกอบการสอน

ผลงานสื่อการเรียนการสอน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

คลิปการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เรื่อง สถานะของสาร ซึ่งใช้การจัดการเรียนรู้โดยแสดงบทบาทสมมุติ ให้คุณครูเป็นพ่อมด และเสกคาถาให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับการใช้สื่อง่ายๆประกอบการสอน เพื่อส่งเสริมความรุ้ ความเข้าใจ เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากโทรทัศน์ครู โดย ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ โรงเรียนนนทรีวิทยา

 

Advertisements
 1. เก่งมากค่ะ อยากได้มาเป็นที่ปรึกษาในการผลิตสื่อ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์จังเลย จะติดต่อกันได้อย่างไรค่ะ

 2. เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม มีประโยชน์มากค่ะ ขอเป็นกำลังใจ…ทำดีเพื่อชาติต่อไปนะคะ…พี่นิภา inspiring science

 3. ขอบคุณทีทำให้ประเทศไทยมีครูผู้สร้างสรรค์ ชิ้นงานดี ๆ สำหรับนักเรียน
  เ่ก่งมากค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะ บางครั้งก็ได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

 4. เป็นคุณครูที่เยี่ยมยอดจริง ๆ

 5. ขอบคุณที่ได้แชร์สิ่งที่ดีๆให้คะ

 6. เก่งมากค่ะ ขอบคุณที่แชร์สิ่งดีๆและมีประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจทุกคนนะคะ ขอบคุณค่ะ

 7. ว่าที่ ร.ต.รุจิภาส เหลื่อมสีจันทร์

  ดีมากสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้

 8. นิวัต มูลเค้า

  เป็นการใช้สื่่่อนวัตกรรมในการเรียนการสอนที่ดีมากจะเอาแบบอย่างครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: