ชุมุนุมจิตอาสา


รายชื่อคณะกรรมการ โครงการ นนทรีวิทยา สร้างจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม

นายเชิดศักดิ์  ศุภโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา        ประธานที่ปรึกษาโครงการ

นายวันชัย ยงวณิชย์    รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสายปัญญาฯ    ที่ปรึกษาพิเศษ

นางสาวภูริตา    มีวัฒนะ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป    ที่ปรึกษาโครงการ 

 

นายกอบวิทย์   พิริยะวัฒน์    ครูผู้รับชอบโครงการและที่ปรึกษาโครงการ

นายชิตพันธ์                         ศิริแก้วนพคุณ                   ประธาน

นายศุภวิชญ์                         ทรัพย์สิทธิ                        รองประธาน

นางสาวชลลดา                    จ้อยดวงใจ                         รองประธาน

นางสาวศศิธร                       พุ่มพฤกษ์                           ฝ่ายทะเบียน

นางสาวจันทิมา                   แผ้วพลสง                           ฝ่ายเอกสาร

นายสิทธิพล                        ศิริแก้วนพคุณ                     ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

นางสาวศิริขวัญ                   อินทฤทธิ์                             ฝ่ายการเงิน

นายอรัญเทพ                      ภมรพล                                ฝ่ายกิจกรรม

นางสาวสุภาภรณ์                ทองบุ                                   ผู้ช่วยเลขานุการ

นายอมรเทพ                       สุดประเสริฐ                         ฝ่ายสวัสดิการ

นายณัฐชา                           เตยะ                                     ฝ่ายประสานงาน

นางสาวสุทธิมน                  อินทพิชัย                              ฝ่ายประเมินผล

นายเสกสันต์                       สังโสมา                                 เลขานุการ

หลักการและเหตุผล

หลังจากที่ นายอัลกอร์ ออกมาขายไอเดียเรื่องโลกร้อนด้วยปากเปล่าแล้วเขย่าอารมณ์คนด้วยหนังสือและสารคดีชื่อ AN INCONVENIENT TRUTH ความตื่นกลัวของมนุษย์ของมนุษย์โลกก็เริ่มขึ้น โดยมีฝันร้ายตามมาเป็นระลอกไม่ต่างไปจากลูกคลื่นลูกแล้วลูกเล่า ประจักษ์พยานที่บันทึกไว้ในงานเขียนของอัลกอร์นั้น มีอยู่ว่า หิมะและธารน้ำแข็งในหลายมุมโลกได้หดหายไป บนภูเขา  ศิริมานจาโร แทนซาเนีย ช่วง 30 ปีที่ผ่านมาหิมะหายไปมาก ภายใน 10 ปีข้างหน้าจะไม่มีหิมะให้เห็นอีก  นอกจากนี้ โลกร้อนจะมีผลกระทบต่อการไหลเวียนของกระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทร น้ำทะเลจะมีความเป็นกรดสูงขึ้นส่งผลต่อปะการังและสาหร่าย ระบบนิเวศในหลายพื้นที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง สร้างความเสียหายครั้งใหญ่  เกิดโรคใหม่ๆกว่า 30 โรค ปริมาณน้ำทะเล ในมหาสมุทรสูงขึ้น  เกิดพายุที่มีความถี่มากขึ้น ทะเลสาบหายสาบสูญ  น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ภูเขาและเทือกเขาสูงหลายแห่งทั่วโลกขยายตัว เหล่านี้เป็นต้น ทำให้มวลมนุษยชาติหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อน และแสวงหาแนวทางแก้ไขกันอย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไม่ได้ตกกระแสโลกร้อนแต่ประการใด แม้ว่าภาพรวมของประเทศ เราจะถูกประณามว่า เป็นผู้ก่อปัญหาปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับที่ 31 ของโลก และเป็นอันดับ 4 ของอาเซียน โดยมีความสนใจในการร่วมแก้ปัญหาและหยุดภาวะโลกร้อนเป็นอย่างมาก

โรงเรียนนนนทรีวิทยา  นับเป็นสถาบันการศึกษาหนึ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยตระหนักถึงพิษภัยของภาวะโลกร้อนที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดี ที่เยาวชนจะได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ในฐานะพลโลก และพลเมืองไทย ที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้และได้รับผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยได้จัดทำ “โครงการ นนทรีวิทยา สร้างจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด ริเริ่มและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทัศนศึกษา  กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและบำเพ็ญประโยชน์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ซึ่งเป็นการปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างจิตอาสาให้กับผู้เรียน ปรับเปลี่ยนค่านิยมให้เป็นผู้ให้เป็นผู้สร้างสรรค์มากกว่าเป็นผู้ทำลาย อันมีส่วนในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด ริเริ่มและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย
 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้วยจิตอาสา
 3. เพื่อสร้างนักเรียนแกนนำ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่สามารถเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนและชุมชน

เป้าหมาย

ด้านปริมาณ

 1. นักเรียนแกนนำ ชมรมพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                        จำนวน    60 คน
 2. กิจกรรมชมรม(ทุกวันศุกร์)                                                              จำนวน    16 ครั้ง/ภาคเรียน
 3. กิจกรรมอบรมให้ความรู้จากวิทยากร                                              จำนวน      1 ครั้ง/ภาคเรียน
 4. กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ภายในสถานศึกษา)                         จำนวน      1 ครั้ง/ภาคเรียน
 5. กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน                            จำนวน      1 ครั้ง/ภาคเรียน
 6. กิจกรรมฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน (ภายนอกสถานศึกษา)     จำนวน      1 ครั้ง/ภาคเรียน
 7. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ                                          จำนวน      1 เล่ม/ภาคเรียน
 8. เผยแพร่ทางเว็บไซต์(อินเตอร์เน็ตของโรงเรียน)                           จำนวน     1 เว็บไซต์/ภาคเรียน
 9. เผยแพร่ทางเว็บไซต์(ระบบไฟล์แชริ่งภายในโรงเรียน)                 จำนวน     1 เว็บไซต์/ภาคเรียน

ด้านคุณภาพ  

 1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นแกนนำในการให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนและชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. นักเรียนภายในโรงเรียน มีความความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยจิตอาสา

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100  เป็นนักเรียนแกนนำ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่สามารถเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนและชุมชน
 2. นักเรียนภายในโรงเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

กลยุทธ์ระดับองค์กร ข้อที่ 1  3   4

1. เร่งรัดการปฏิรูปการจัดการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้

3. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

4. รองรับการกระจายอำนาจ

 

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ข้อที่ 1   4     5    6    14   15

มาตรฐานที่  1   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีค่านิยมที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่  4   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

มาตรฐานที่  5   ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

มาตรฐานที่  6   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

มาตรฐานที่ 15  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

 

ประมวลภาพกิจกรรมของชุมนุม

Skool Idol : โรงเรียนนนทรีวิทยา เชิญชมที่เว็บไซต์  http://www.skoolbuz.com/skoolmag/content/174

“คนเก่งโรงเรียนนนทรีวิทยา” เชิญชมที่เว็บไซต์  http://www.zheza.com/magazine/article/538

Advertisements
 1. จุฑาลักษณ์ คันทีท้าว

  ขอบคุณที่คุณครูยังอยู่พัฒนาโรงเรียน นนทรีวิทยา อันเป็นที่รัก
  ขอบคุณที่ที่คุณครูไม่ท้อแท้แม้งานหนัก แม้เหน็ดเหนื่อย
  ขอบคุณที่คุณครูที่ต้องการให้ลูกศิษย์ทุกคนได้รับความรู้อย่างเต็มที่
  ด้วยการหาสิ่งแปลกใหม่ สาระน่าสนใจต่างๆมารวบรวมไว้ให้
  ขอบคุณที่คุณครูยังรักและหวังดี ห่วงใยลูกศิษย์คนนี้เสมอ
  ขอบคุณนะคะ คุณครู กอบวิทย์ ขอบคุณค่ะ

  • ครูขอขอบคุณแคช ทุกๆคำขอบคุณนะครับ ครูก็คงต้องทำหน้าที่ครูที่โรงเรียนนนทรีวิทยา ให้ดีที่สุด ส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอดูต่อไป วันนี้แคชเองก็เป็นลูกศิษย์ที่ครูภาคภูมิใจ ที่ยังเล่าให้น้องๆฟังอยู่เสมอ ยังไงครูก็ขอให้แคชประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับ …ครูกอบวิทย์

 2. ถึงงานเหนื่อยแสนหนักยังพักล้า
  ถึงกายาเหนื่อยนักพักก็หาย
  ถึงใจผูกเงิ่อนมั่นมีวันคลาย
  ถึงความหมายคำว่าครูอยู่นิรันดร
  รองวันชัย

 3. ครูกอบวิทย์ หล่อมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ ปลื้มนะคะ บายคร้
  จุ๊…บุ..จุ๊…บุ

 4. รุ่งทิวา บาลยอ

  ขอชื่นชมคุณครูกอบวิทย์นะคะ
  เคยมาดูงาน (คณะป.โท จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  อยากให้เยาวชนทุกคนเป็นเหมือนคุณครูจังค่ะ
  เยี่ยมจริง ๆ

 5. ขอบคุณสำหรับทุก ๆ อย่าง ของให้คุณครูมีความสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะ

 6. ฉัตรวิไล อินคง

  ดูผลงานของครูกรอบวิทย์แล้ว รู้สึกดีใจแทนประเทศชาติ สังคม โรงเรียน ผู็ปกครอง คุณครูที่ทำให้เยาวชนได้พัฒนาไปในทางที่ดี จะดูตัวอย่างของครูและนำไปพัฒนาเยาวชนต่อไปนะค่ะ อยากให้ครูส่งกำลังใจไปให้ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้าง

 7. รักดิน รักน้ำ รักฟ้า
  รักสัตว์ รักป่า ถิ่นอาศัย
  รักคุณครูกอบวิทย์ ด้วยความจริงใจ
  ที่สร้างสรรค์ เยาวชนไทย ให้สมบูรณ์
  ขออนุญาตนำโครงการจิตอาสาของคุณครู มาบูรณาการให้กับนักเรียน
  ในป่าต้นน้ำลี้(ลำพูน) จะได้มั๊ยคะ

 8. ปทุมมาศ สุริยฉาย

  คุณครูเก่งมากเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับครูรุ่นใหม่ๆ เป็นอย่างท่ีพบส่วนมากเป็นคนท่ีเห็นแก่ตัวไม่ทำเพื่อลูกศิษย์ เป็นท่ีเก่งบูรณาการ เทคโนโลยี สร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก ๆ อยากให้ประเทศมีครูเหมือนคุณครูเก่ง ประเทศเราและเยาวชนเราคงพัฒนาไปไกลกว่าน้ี ขอให้คุณครูทำไปเรื่อยเพื่อเยาวชน และเพื่อประเทศาติ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: