การเป็นวิทยากร


วันที่

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง

6 พ.ค. 2553

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

12-13 มิ.ย. 2553

การคิดหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์โครงการค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 2 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนวิทย์-คณิต

19-20 มิ.ย. 2553

ทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

21 ต.ค. 2553

วิทยากรอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress  ในการอบรมโครงการครุวิจัย สกว.

14 พ.ย. 2553

วิทยากรแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

14 พ.ย. 2553

กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป. กรุงเทพฯ

28 พ.ย. 2553

วิทยากรแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

19 ม.ค. 2554

วิทยากรบรรยายเรื่องบทบาทและหน้าที่ของครูในบริบทของโรงเรียนนนทรีวิทยา บรรยายต่อ นักศึกษา ป.บัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา

28 ม.ค. 2554

วิทยากรบรรยายเรื่องบทบาทและหน้าที่ของครูบรรยายต่อ นิสิต กศ.บ. ชั้นปีที่ 4 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

17 ก.พ. 2554

วิทยากรบรรยายเรื่องบทบาทและหน้าที่ของครูในบริบทของโรงเรียนนนทรีวิทยา บรรยายต่อนักศึกษาปริญญาโท บริหารการศึกษา ม.ขอนแก่น

1 มี.ค. 2554

วิทยากรบรรยายในพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตครู กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12 มี.ค. 2554

วิทยากรบรรยายเรื่องโทรทัศน์ครูเพื่อครูมืออาชีพบรรยายต่อนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

18 มี.ค. 2554

ได้รับการพิจารณาบทความวิจัย เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยด้วยวาจา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2554 ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 5

21-23 มี.ค. 2554

เป็นตัวแทนของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานการใช้ Social Media ในการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน

2-6 พ.ค. 2554

โครงการ Thinking School โดยส่วนหนึ่งของกิจกรรมอบรมได้จัดให้มีการบรรยาย หัวข้อ“โทรทัศน์ครู เทคนิคสู่ครูมืออาชีพ” โดยเเป็นวิทยากรร่วมกับ อาจารย์พูลศักดิ์ เทพนิยม ที่ปรึกษาโทรทัศน์ครูบรรยายต่อครูแกนนำโรงเรียนนนทรีวิทยาและโรงเรียนใกล้เคียง

3 พ.ค. 2554

บรรยายเรื่อง การสร้าง Blog โดยใช้ WordPress.com เพื่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหนึ่งในการอบรมโครงการ Thinking School

13-15 พ.ค. 2554  

กิจกรรมอบรมพัฒนาครูทั้งระบบ สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ โดยเชิญโทรทัศน์ครูเป็นที่ปรึกษาโครงการ

1-6 มิ.ย. 2554

เป็นคณะกรรมการจัดทำคู่มือหลักสูตรอบรมศึกษานิเทศก์ ICT โครงการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

20-24 มิ.ย. 2554

วิทยากรและคณะทำงาน โครงการก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media

23 มิ.ย. 2554

 

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “E-learning กับ Social Media จะไปด้วยกันได้อย่างไรเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย”

25 มิ.ย. 2553

ทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

 

22 ส.ค. 2554

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากโทรทัศน์ครู บรรยายในหัวข้อ “รู้แล้วทำ ทำแล้วรู้ สู่ครูมืออาชีพ” ร่วมกับ อ.พูลศักดิ์  เทศนิยม

23 ก.ย. 2554

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ สังกัด สพม. เขต 2 ที่ยังไม่ได้รับการอบรม ETV และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์น้อย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

24-26 ก.ย. 2554

ร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรมครูตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน คู่พัฒนา สหวิทยาเขตราชนครินทร์ สังกัด สพม.เขต 2

28 ก.ย. 2554

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สาระทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge: TOK)ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ในการนิเทศโรงเรียนมาตรฐานสากล วิทยาเขตราชนครินทร์  สพม.เขต 2

8 ธันวาคม 2554

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาปฏิบัติการแก่นิสิตฝึกประสบ การณ์วิชาชีพครู (หลักสูตร กศ.บ. 5 ปี)

18 ธันวาคม 2554

ได้รับเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพฯ

12 มกราคม 2555

ได้รับเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงาน Best Practice เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างที่ดี” ในหัวข้อการใช้ Social Media For Education ในงานศิลปหัตถกรรมฯ ภาคกลาง-ตะวันออก ณ โรงแรมราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี

25 กุมภาพันธ์ 2555

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สอนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก”  ให้กับนิสิต ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ณ คณะศึกษาศาสตร์  มศว

8 พฤษภาคม 2555

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ครูสอนดี “สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง”ในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Internship II) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
-ภาคกลางและตะวันออก ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมชลจันทร์ จ.ชลบุรี  -ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่   -ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น  

-ภาคใต้ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2555ณ โรงแรมไดมอนด์ จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

ได้รับเชิญเป็นคณะทำงานและวิทยากรประจำกลุ่ม ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3 (Inspiring Science)   4 ภูมิภาค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: