การเป็นคณะกรรมการระดับชาติ


ลำดับที่

การเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงาน ระดับ โรงเรียน สพท. และระดับชาติ

1

เป็นคณะกรรมการจัดแสดงและนำเสนอนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนนนทรีวิทยาในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย” วันที่ 19-25 ตุลาคม 2552

2

เป็นคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนนนทรีวิทยาวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553

3

เป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2552 ระดับ สพท.กทม.เขต 1

4

เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2552 ระดับ สพท.กทม.เขต 1

5

เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2553 ระดับ สพป.กรุงเทพมหานคร

6

เป็นกรรมการดำเนินงาน การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2552

7

เป็นกรรมการเตรียมความพร้อม ด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 วันที่ 3 ธันวาคม 2552

8

เป็นกรรมการออกข้อสอบทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ และตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

9

เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

10

เป็นคณะกรรมการจัดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2554 ของชมรมเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน

11

เป็นคณะกรรมการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ ICT เพื่อการเรียนการสอนของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12

เป็นคณะกรรมการจัดทำเนื้อหาสาระขึ้นบนเว็บไซต์สหวิชาดอทคอม ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

13

เข้าร่วมเป็นคณะทำงานการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

14

เป็นคณะกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดและคู่มือการประเมินผลการฝึกสอนของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์(หลักสูตร กศ.บ. 5 ปี ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

15

เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพคลิปวีดิทัศน์และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

16

เป็นผู้นำเยาวชนไทย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2554สาขาอนุรักษ์ธรรมชาติ

17

เป็นคณะกรรมการพิจารณาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Localized)  เพื่อใช้บริบทการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

18

เป็นคณะกรรมการเครือข่ายการศึกษาเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

19

เข้าร่วมบันทึกเทปตัวอย่างการสอนด้วยรูปแบบการสอนที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาแบบสังเกต การสอนที่จะใช้ศึกษาพฤติกรรมของครูผู้สอนและนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

20

เป็น 1 ใน 3 คนของข้าราชการสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมเป็นวิทยากรหลัก (Core Trainers : CT) ของ “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” เพื่ออบรมครูปฐมวัย สังกัด สพฐ.ในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน

21

เป็นคณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 (Inspiring Science :a capacity building and curriculum development program to support the teaching and learning of M 1-3 Science) ของสถาบันวิทยาศาสตร์  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

22

ได้รับเชิญเป็นคณะทำงานและวิทยากรประจำกลุ่ม ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3 (Inspiring Science) 4 ภูมิภาค

23

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ งานวิจัยวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาวิธีการประเมินความสามารถในการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2” ของ นางสาวอัจฉรา  วิญญกูล นิสิตหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2555

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: