การพัฒนาตนเอง


วันที่

รายการเข้าร่วมอบรม สัมมนา  ศึกษาดูงาน และการพัฒนาตนเอง

20 มิถุนายน 2551

เข้าร่วมเสวนาเรื่อง ทิศทางการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ “พ.ร.บ. ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550”: สิ่งที่อยากเห็นและให้เห็น

26-27  มิถุนายน 2551

เข้าร่วมการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรกลางที่ 1                       ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)

8 ก.ค. 2551

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ครุศาสตร์ – นนทรี: ICT TO THE FUTURE

26 กรกฎาคม 2551

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์                    เพื่อก้าวสู่ครูมืออาชีพ”

26-29 กรกฎาคม 2551

ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการค่าย “เยาวชนทรู สกัดภัยโลกร้อน”ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

5 สิงหาคม 2551

เข้ารับการทดสอบประเมินผล ตามการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรกลางที่ 1 ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)

19 สิงหาคม 2551

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ครุศาสตร์ – นนทรี: ICT TO THE FUTURE

22 สิงหาคม2551

ทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551 ณ ไบเทค

4 กันยายน 2551

ทัศนศึกษาและควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

15 – 16 กันยายน 2551

การสร้างเครื่องมือวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ณ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

4 ตุลาคม 2551

ศึกษา /ดูงานเกี่ยวกับมะละกอ ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

14 – 16 ตุลาคม 2551

การอบรม เรื่อง โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านดาราศาสตร์และอวกาศ ณ ห้องประชุม 401 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 – 3 มีนาคม 2552

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา โรงเรียนนนทรีวิทยาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

12 – 13 มีนาคม 2552

การประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง ไขปริศนาสิ่งมีชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

24 พฤษภาคม 2552

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

12-13 กรกฏาคม 2552

เข้ารับการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรกลางที่ 2ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)

14-19 กรกฏาคม 2552

ทัศนศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงต่างๆ ในประเทศ และ สปป. ลาว

14 สิงหาคม 2552

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552

29 สิงหาคม 2552

อบรมการเข้าสู่กระแสปูทะเลย์มหาวิชชาลัย โดย ICT เพื่อการศึกษา

3-4 กันยายน 2552

การจัดแสดงนิทรรศการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภา ประจำปี 2552ระดับภาคกลางและตะวันออก ณ มรภ.เทพสตรี จ.ลพบุรี

5 ตุลาคม 2552

ประชุมแนวทางการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนปราโมทวิทยาทาน รามอินทรา

18-25  ตุลาคม 2552

ประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในหัวข้อ “ทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย”

26-28 ตุลาคม 2552

สัมมนาครูเครือข่ายครูแกนนำ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้

14 ธันวาคม 2552

นิทรรศการผลงานแผนการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานและการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  ในงานสัมมนา ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน เรื่องแผนการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานและการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

30-31 มกราคม 2553

ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่ม 1  ณ โรงเรียนอุดมศึกษา

28 มีนาคม – 2 เมษายน 2553 

ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ณ  โรงแรมแม็กซ์  ถนนพระราม 9 

31 มีนาคม  2553 

ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานอบรม หลักสูตร“สื่อการเรียนรู้กับการสอนธรรมะยุคใหม่ในทุกกลุ่มสาระวิชา และแนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการการคิดและคุณธรรม” ณ  สถาบันวิชาการ ทีโอที 

1 เมษายน  2553 

เข้าร่วมประกวดผลงาน ในงานตัดสินโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “คุณธรรมนำการคิด”  ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที

2 เมษายน  2553 

เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “คุณธรรมนำการคิด”    ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ  สิริกิตติ์

1 – 30  เมษายน 2553

เข้าร่วมโครงการครุวิจัย สกว. ปี 2553  ณ ศูนย์ครุวิจัย นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

1 พฤษภาคม 2553

ร่วมจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมครุวิจัย สกว. ประจำปี 2553  “ครูไทย นักจัดการการเรียนรู้” ณ โรงแรมรัชดาซิตี้  กรุงเทพฯ

4 พฤษภาคม 2553

เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล โรงเรียนนำร่อง ด้านการส่งเสริมแผนการเรียนรู้ พลังงานและการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า”  ณ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน

24-25 มิถุนายน 2554

ร่วมประชุมปฏิบัติการ เพื่อประเมินคุณภาพคลิปวีดิทัศน์และ E-Book หนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2553

เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 22/2553

5 กันยายน 2553

ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปัญญาท้องถิ่น และจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน  ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์  กรุงเทพฯ

20-21 ตุลาคม 2554

เข้าร่วมประชุม “รวมพลครุวิจัย ถอดบทเรียนแลกความรู้” โครงการครุวิจัย สกว.

14-20 พฤศจิกายน 2554

เข้าร่วมประชุมสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้

20 พฤศจิกายน 2553

ร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน The first Srinakharinwirot University International Conference  Educational Reform  Towards Internationalization ณ โรงแรมวินเซอร์

12-23 ธันวาคม 2553

ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 15 คนของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับทุนรัฐบาลเกาหลีใต้ เข้าอบรมหลักสูตร ICT INNOVATION TRAINING PROGRAM FOR THAI TEACHERS  ณ สหพันธรัฐเกาหลี

25 ธันวาคม 2553

เข้าร่วมอบรมการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ โครงการยกระดับครูทั้งระบบ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

1 มีนาคม 2554

เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สังกัดกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ณ ร.ร. ปราโมชวิทยารามอินทรา

16-18 มีนาคม 2554

ร่วมทัศนศึกษาและจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ค่ายสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

18 มีนาคม 2554

ได้รับการพิจารณาบทความวิจัย เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยด้วยวาจา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2554 ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 5     

21-23 มีนาคม 2554

เป็นตัวแทนสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอ งาน โครงการ Social Media for  education ในงานประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน Education for all ณ โรงแรม รอยัลคลิฟ พัทยา

28 มีนาคม-29 เมษายน 2554

เข้ารับการอบรมโครงการ Training of the Trainers พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยเอเชียน ชลบุรี

30 มีนาคม – 3 เมษายน 2554

เข้าร่วมการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ณ โรงแรมแม็กซ์

2-6 พฤษภาคม 2554

เข้ารับการอบรมและเป็นวิทยากรในโครงการ Thinking School

8-12 พฤษภาคม 2554

เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเนื้อหาสาระขึ้นบนเว็บไซต์สหวิชาดอทคอมณ โรงแรมแม็กซ์ พระราม 9

6-10 มิถุนายน 2554

ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานและชุดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารณ โรงแรมนิวเวิร์ล ซิตี้

20-24 มิถุนายน 2554

เข้าร่วมจัดการอบรม เป็นพิธีกรและเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” ณ โรงแรมแม็กซ์

23 มิถุนายน 2554

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ “E-learning กับ Social Media จะไปด้วยกันได้อย่างไรเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย “

9 กรกฎาคม 2554

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาวิชาชีพครูที่สอดคล้อง ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

17 สิงหาคม 2554

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมกับ ผอ.ดร.เชิดศักดิ์  ศุภโสภณ ในการบรรยายเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 51 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22 สิงหาคม 2554

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากโทรทัศน์ครู บรรยายในหัวข้อ “รู้แล้วทำ ทำแล้วรู้ สู่ครูมืออาชีพ” ร่วมกับ อ.พูลศักดิ์ เทศนิยม ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย ฉะเชิงเทรา   

5-7 กันยายน 2554

ร่วมนำเสนอแนวทางในการใช้ Social Media ในการเรียนการสอนและเปิดคลีนิก ICT ในการอบรมศึกษานิเทศก์ ICT เพื่อการเรียนการสอน กลุ่มภาคเหนือณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

22 กันยายน 2554

ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานของโรงเรียนนนทรีวิทยาในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากลณ ห้องประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

23 กันยายน 2554

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ สังกัด สพม.เขต 2 ที่ยังไม่ได้รับการอบรม ETV และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์น้อย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ โรงเรียนกุนนทีรุททารามวิทยาคม

28 กันยายน 2554

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรุ้สาระทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge: TOK) ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ในการนิเทศโรงเรียนมาตรฐาน สากล วิทยาเขตราชนครินทร์ สังกัด สพม.เขต 2ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

24-26 กันยายน 2554

เข้ารับการอบรม-เป็นพิธีกรและร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมครูตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคู่พัฒนา สหวิทยาเขตราชนครินทร์สังกัด  สพม.เขต 2 ณ ร.ร.นนทรีวิทยา

14 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2554

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2554สาขาอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ กรุงโตเกียว เมืองโฮบิฮิโร่ และเมืองคูชิโร่ ประเทศญี่ปุ่น

8 ธันวาคม 2554

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาปฏิบัติการแก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (หลักสูตร กศ.บ. 5 ปี)  ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

13 มกราคม 2555

ได้รับเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงาน Best Practice ในกิจกรรมถอดรหัสภูมิปัญญา:เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนที่ประสบผลสำเร็จ

15-25 มกราคม 2555

ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 (Inspiring Science : a capacity building and curriculum development program to support the teaching and learning of M 1-3 Science) ณ โรงแรมไทปัน สุขุมวิท 23 กทม.

3-5 กุมภาพันธ์ 2555

เข้าร่วมนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้บูรณาการ ICT ในงาน Partners in Learning Thailand Forum 2012  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลชนะเลิศ “ครูผู้นำด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน ระดับประเทศ”

25 กุมภาพันธ์ 2555

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สอนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก” ให้กับนิสิตป.บัณฑิตวิชาชีพครู ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

18-23 มีนาคม 2555

เป็นตัวแทนของครูไทย เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนรู้ ในงาน Partner in Learning Asia & Pacific Forum 2012  ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

25 มีนาคม 2555

เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการด้านการสืบเสาะหาความรู้ “นักเรียนได้อะไรจากการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และครูจะวัดและประเมินผลอย่างไร”วิทยากรโดย John R. Stiles

26-27 มีนาคม 2555

เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นวิทยากรหลัก (Core Trainers:CT) ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่ออบรมครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน โดยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นแกนนำในการจัดอบรมให้กับครูปฐมวัยสังกัด สพฐ.ต่อไป

8-10 เมษายน 2555

จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์หว้ากอ  โดยร่วมเป็นวิทยากรและนำนักเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนนนทรีวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม

22-30 เมษายน 2555

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3 (Inspiring Science) ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา  จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2555

 

Advertisements
  1. กัญญามาศ มะลิแก้ว

    เก่งมากๆ

  2. เป็นครูตัวอย่าง แก่ครูไทย มากๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: