ครูมืออาชีพ


ข้าพเจ้า  นายกอบวิทย์  พิริยะวัฒน์  ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะประกอบวิชาชีพครู เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาและเยาวชนไทย  นำมาซึ่งแนวทางในการดำเนินชีวิต ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีคุณธรรมและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนมีผลการเรียนในระดับดีมาโดยตลอด จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  (เกียรตินิยมอันดับ ๑) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จวบจนปัจจุบันซึ่งได้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานครเขต ๑ โดยสามารถสอบได้เป็นลำดับที่ ๑  เข้ารับการบรรจุ ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา ในขณะประกอบวิชาชีพครู ได้ประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์  เพื่อนร่วมวิชาชีพและสังคม ประกอบวิชาชีพครูด้วยความศรัทธาและจรรยาบรรณของครู  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ที่มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  การเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนาวิชาชีพ จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของทางราชการด้วยดีเสมอมา ตลอดจนทำหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน โดยน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประกอบการเรียนรู้และวิธีการสอนที่หลากหลาย    เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ทั้งความรู้  ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะพึงประสงค์ เต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้ยังได้ทำหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาในการดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล และส่งเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จนทำให้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆมากมาย สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ซึ่งเป็นผลงานที่ประจักษ์ต่อสายตาอย่างต่อเนื่อง

ชมภาพการปฏิบัติหน้าที่ครู ของ นายกอบวิทย์  พิริยะวัฒน์ ได้ต่อไปนี้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: