การนำเสนอผลงานระดับชาติ


ลำดับที่

การนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติ

1

นำเสนอผลงาน ในงานสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน เรื่อง แผนการเรียนรู้ เรื่องพลังงานและการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลลูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี14 ธันวาคม 2552

2

เป็นตัวแทนสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมจัดแสดงและนำเสนอนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสรมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ ในการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

3

บทความวิจัย เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ม.1  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอคนิชัน ในการแก้โจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์” ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอด้วยวาจาในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ”ครั้งที่ 5 วันที่ 17-18 มีนาคม 2554

4

นำเสนอผลงาน Best Practice เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างที่ดี” ในหัวข้อ การใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมถอดรหัสภูมิปัญญา เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมฯ ภาคกลาง-ตะวันออก ครั้งที่ 61 วันที่ 12 มกราคม 2555 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี

5

งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ป่าชายเลนและความตระหนักต่อป่าชายเลนของนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยา โดยการจัดกิจกรรมโครงการสนองพระราชเสาวนีย์ ลูกนนทรีอาสา ปลูกป่าชายเลน พิทักษ์นครหลวง”ได้รับการคัดสรรให้เป็น ผลงานวิจัยดีเด่นระดับภูมิภาค และเป็นผลงานวิจัยดีระดับประเทศ เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”

6

นวัตกรรม “การจัดการเรียนรู้บูรณาการ ICT ตามทักษะการคิดของบลูม ผสมผสานกับการใช้ Social Media เพื่อการเรียนรู้ และบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” ได้นำเสนอผลงานระดับชาติในโครงการ Microsoft Partners in Learning Thailand Forum 2012 และรับรางวัลชนะเลิศ ครูผู้นำนวัตกรรมการเรียนการสอนยอดเยี่ยมระดับประเทศ Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2012

7

นวัตกรรม “Learning With ICT ; Biotechnology issues” ได้นำเสนอผลงานในระดับเอเชีย-แปซิฟิกในโครงการ Microsoft Partners in Learning Asia&Pacific Forum 2012 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ครูผู้นำนวัตกรรมการเรียนการสอนยอดเยี่ยมระดับเอเชีย-แปซิฟิก และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอผลงานระดับโลก ณ เมืองเอเธนส์ ประเทศกรีซ ต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2555

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: